Hvordan bli autorisert regnskapsfører?

 - veien til autorisasjon

De fleste store utdanningsinstitusjonene i Norge tilbyr utdanning innen regnskap. Et godt utgangspunkt er en bachelorgrad innen Økonomi og administrasjon.

Les om beskrivelser rundt regnskapsføreryrket her.

Krav til autorisasjon

Det er Finanstilsynet som har ansvaret for kontroll og tilsyn av autorisasjonsordningen av regnskapsførere i Norge. For å oppnå autorisasjon må du ha rett utdannelse og minst to års relevant arbeidserfaring eller praksis. På finanstilsynets sider finner du mer om veien til autorisasjon:

Veiledning til søknad om autorisasjon som regnskapsfører

Veiledning til søknad om autorisasjon som regnskapsfører - yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater

Veiledning til søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap

Lov om autorisasjon av regnskapsførere

 

Behandlingstid

Finanstilsynet har som mål å behandle søknader om autorisasjon innen 30 dager. Behandlingstiden påvirkes likevel av søknadens kompleksitet, den øvrige saksmengden og allokeringen av ressursene. Mangelfull dokumentasjon forsinker også behandlingen. Enkelte kan derfor oppleve lenger behandlingstid enn 30 dager.  
Søker vil bli kontaktet dersom det er nødvendig med ytterligere opplysninger i søknadsbehandlingen. 

 

Klageadgang

Klagereglene for vedtak som gjelder autorisasjon av regnskapsfører følger av lov om behandlingsmåten for forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) kapittel VI. Vedtaket som Finanstilsynet fatter kan påklages. Det er Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker som er klageinstans, jf. forskrift av 1. februar 2012 nr. 111. Klagen sendes til Finanstilsynet, som skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til og oversende klagen til klageinstans dersom avslaget opprettholdes, jf. forvaltningsloven § 33. En klage må nevne hvilket vedtak det klages over, hvilken endring som ønskes og de grunner klagen støtter seg på.

 

Tilsynsavgift

Finanstilsynets utgifter til autorisasjon av og tilsyn med regnskapsførere, utliknes årlig og etterskuddsvis på de regnskapsførere som er under tilsyn hele eller deler av kalenderåret/budsjettåret, jf. finanstilsynsloven § 9. Dette innebærer at alle autoriserte regnskapsførere blir belastet med årlig tilsynsavgift.  Regnskapsfører som ikke utøver autorisasjonspliktig virksomhet, kan unngå slik tilsynsavgift ved å sende skriftlig melding til Finanstilsynet og frasi seg autorisasjonen i forkant av kalenderåret/budsjettåret. 

 

Kilde: Finanstilsynet

 

 


Del på facebook