Enighet mellom Negotia og Virke

Publisert: 15.04.2016

Negotia og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har blitt enige i årets lønns- og avtaleoppgjør.

Resultatet innebærer blant annet et generelt lønnstillegg på 1 krone per time og to kroner på høyeste sats i minstelønnstabellen, skriver Negotia på sine sider.

Det generelle tillegget på 1 krone per time gis til alle som er omfattet av funksjonæravtalen. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Minstelønnssatsen på trinn 6 heves med ytterligere 1 krone per time, totalt 2 kroner. (Altså: De på trinn 6 har fått 2 kroner, alle andre har fått 1 krone.

virke forhandlinger april 2016 kopi full Bildet forhandlingene. Hentet fra Negotias sider.

 

Mer å hente lokalt

I tillegg til de sentrale reguleringene, skal det forhandles lokalt. Partene er enige om at det i utgangspunktet bør være lønnsforskjell mellom lønnstrinn 6 og ansatte med lang ansiennitet – i protokollen definert som «ansatte med henholdsvis 10 og 15 års ansettelse i bedriften». Når det gjelder forskuttering av sykepenger vil Negotia og Virke anbefale de lokale partene å gjennomgå grunnlaget for dette, der slik forskuttering ikke gjøres i dag. Bedriftene anmodes om ikke å forskjellsbehandle ansatte. Det økonomiske oppgjøret og enigheten om forskuttering av sykepenger har samme innretning som frontfaget.

Velferdspermisjoner

I bilaget for korte velferdspermisjoner er definisjonen av nærmeste familie knyttet til begravelser, utvidet til å gjelde også medforeldre og stebarn.

 

Dette gjelder for våre medlemmer som jobber på et kontor som er omfattet av Virke Funksjonæravtalen. Det gjelder ikke for de kontorene som har Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale. På den avtalen er det kun lokale lønnsforhandlinger.


Del på facebook