Skatten min

Publisert: 15.04.2016

Har du kontrollert at alle forhåndsutfylte opplysninger faktisk er korrekte og har du fått med alle de fradragene som du faktisk har krav på?

Det kan være mye som verken skatteetaten eller din regnskapsfører ikke har mulighet til å vite, og du risikerer da å betale mer enn du trenger. Økonomiforbundet har derfor laget en sjekkliste med noen av de viktigste punktene.

Bruk din regnskapsfører
En del næringsdrivende som benytter regnskapsfører, leverer selv sin egen selvangivelse. Regelverket rundt fradrag og frynsegoder er relativt stort og komplisert og endres stadig, så det kan lønne seg å sjekke selvangivelsen nøye for å unngå å betale mer skatt enn nødvendig. Skatteetatens mantra er «riktig skatt», selv om mange nok tror noe annet. Mye av det handlingsrom man har, må benyttes før utgangen av året, så sjekkpunktene kan også være viktige for å planlegge skatten for 2016. Er du i tvil og/eller vil bruke tiden på noe annet så anbefaler vi at du rådfører deg med din regnskapsfører.

 

FRADRAG


Fagforeningskontingent
For de som det kan være aktuelt for, så kan det foreløpig trekkes av inntil 3850,- i post 3.2.11 og fradraget er normalt forhåndsutfylt. Fradraget er foreslått fjernet i Scheel utvalgets innstilling.

Gaver til humanitært eller frivillig arbeid og forskning
Gaver til humanitært og frivillig arbeid kan det trekkes av med inntil 25.000 til forhåndsgodkjente organisasjoner.  Minimumbeløp er kr 500,- pr. organisasjon samlet for inntektsåret. Gaver til forhåndsgodkjente institusjoner fradragsberettiget fra første krone. Dersom gaven utgjør over 10.000 kroner gis det fradrag for inntil 10% av alminnelig inntekt.
Gaven må imidlertid være forhåndsutfylt, det vil si at organisasjonen må ha rapportert den. Dersom gaven ikke er forhånds utfylt må organisasjonen rapportere gaven på ditt fødselsnummer da du ikke selv kan føre opp beløpet annet enn for organisasjoner hjemmehørende i andre EØS land. Liste over godkjente organisasjoner finnes på www.skatteetaten.no og enheten må være registrert i enhetsregisteret eller i annet EØS land.

Særfradrag for sykdomsutgifter
Ordningen ble opphevet i 2012, men det er gitt overgangsregler som gjelder for de som mottok fradraget i 2011 og 2012.

Flyttekostnader
Har du måttet flytte på grunn av arbeidet kan du kreve fradrag for kostnadene, men beløpet inngår da i minstefradraget, og anbefales derfor heller betalt av ditt firma.

Fremførbart underskudd
Dersom du har fradrag som er større enn inntekten din, for eksempel i forbindelse med store tap ved salg av aksjer eller fast eiendom, kan et slikt underskudd framføres til pågående år.

Fradrag for utenlands skatt
Dersom du har inntekt eller formue i utlandet, kan du ha krav på fradrag i norsk skatt. Rådfør gjerne med regnskapsfører da regelverket her er forskjellig fra land til land.

Fradrag for pensjonsordning
Avtaler om egen pensjonssparing (IPS) er fradragsberettiget med inntil 15000,- kroner og skal være forhåndsutfylt i post 3.5.5. Har du betalt egenandel i pensjonsordning (innskudds- eller foretakspensjon) skal fradragsberettiget beløp være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.2.12.

Leie av bankboks og VPS gebyr
Utgifter til leie av bankboks kan trekkes fra i post 3.3.7 dersom man oppbevarer inntektsgivende verdipapirer. VPS-gebyr føres til fradrag i post 3.3.7.

 

FRYNSEGODER


Avis og tidsskrifter
Hvis du har mer enn en avis fra arbeidsgiver, så holder det å skatte av den som er rimeligst. Dersom du selv betaler for en eller flere aviser skal du ikke skattlegges for avis betalt av arbeidsgiver. Tidsskrifter er skattefrie om de sendes til jobben, men skattlegges om de sendes privat.

Bankkort
Er det tjenstlig behov for kortet så kan arbeidsgiver dekke årsavgiften.

Barnehage
Det er ikke krav om egenbetaling, men arbeidsgiver må gå inn som andelshaver i barnehagen. Ellers kan arbeidsgiver kun dekke den delen som overstiger maksimalsatsen skattefritt.

Bedriftskantine
Skattefritt så lenge den ansatte dekker 40-50% av selvkost for råvarer. Drikke og frukt dekkes fullt ut.

Elektronisk kommunikasjon
Sjablongregel på 4392,- kroner for selve abonnementet og bruken av dette, samt inntil 1000,- kroner for andre kostnader som betales med telefonregningen, slik som parkering, nummeropplysning, gaver til innsamlingsaksjoner og avstemminger mm. Det er i dag mulig å få enkle abonnement med fri bruk for lavere beløp, slik at om man betaler regningen selv, og får beløpet refundert av arbeidsgiver, så skal man ikke skattlegges for mer enn de faktiske utgiftene. Merk også at dersom man ikke har vært ansatt hele året, skattlegges man bare for antall hele måneder man har vært ansatt.

Firmabil
Her er det nå endelig kommet vesentlige forenklinger, noe Økonomiforbundet er stolt over å ha bidratt aktivt til gjennom Skatteetatens samarbeidsforum med næringslivet.
For det første så er det nå klart at alle varebiler klasse II er å betrakte som firmabil, etter at man mange år har vært avhengig av den enkelte likningsfunksjonærs skjønn i forhold til hver enkelt bil og dens innredning.
Det er også laget en sjablong hvor 30% av listepris under 286.000,- kroner legges til inntekten, samt eventuelt 20% av listepris over denne grensen. Hvis bilen er anskaffet i løpet av året skal det bare skattes av de månedene den har vært i faktisk bruk. Elbiler beregnes til 50% av listepris mens elbiler som var eldre enn tre år skattlegges til 37,5% av listepris.

Gaver
Gaver fra jobben som for eksempel julegave er skattefrie under 1000,- kroner pr år. Ved lang og tro tjeneste (25,40,50,60 års tjeneste) praktiserer man 8000 og gullklokke med inskripsjon godtas kr 12000. Bedriftsjubileer godkjennes 3000 kroner og ved jubileer delelig med 25 år er satsen kr 4500. Rene oppmerksomhetsgaver som når man gifter seg, fyller år, går av med pensjon eller slutter er 3000 kroner. Gode forslag som er produktivitetsfremmende kan godgjøres med kr 2500 men da kun som gavekort, og kun en premie pr år pr ansatt. De ulike gavealternativene kan kombineres.

Hjemmekontor
Kan trekkes fra med sjablongerte 1600 kroner eller trekkes fra med prosentvis del av faktiske utgifter til kommunale avgifter, strøm, forsikring og vedlikehold. Det må da sannsynliggjøres at hjemmekontoret kun benyttes til næringsvirksomheten, og ikke til private formål i tillegg.

Arbeidsklær
Klær som bare kan brukes i «jobbsammenheng», slik som vernesko, snekkerbukser etc. er normalt fradragsberettiget.

Lån av arbeidsgiver
Kortsiktige lån under 3G, dvs 53700 kroner og som tilbakebetales innen et år, er skattefritt. For lån utover dette må man skatte av forskjellen på normrenten og lånerenten dersom denne er lavere enn normrenten. Forskjellen føres i post 2.1.1.

Parkering
Foreløpig skattefritt også for bruk av plassen på fritid.

 

ANDRE FRADRAG

Gjeldsrenter og fast eiendom
Utgangspunktet er at alle renter unntatt renter på restskatt og forsinkelsesrenter på skattekrav er fradragsberettiget. Gjeldsrenter til utenlandsk bank er fradragsberettiget og oppføres i eget skjema RF-1231. Fast eiendom som brukes til bolig eller fritidsformål fører ikke til avkortning, men i andre tilfeller må det undersøkes vedkommende lands skatteavtale.

Felles lån
Ektefeller kan fritt fordele lånerenter til den med høyest skattesats. For samboere er dette noe mer komplisert, da man må fordele rentene i henhold til hva den enkelte faktisk betaler på vedkommende sin andel.

Barn
Standardfradraget for barn under 12 år er kr 25.000 for første barn og deretter kr 15.000.
For samboere med særkullsbarn gjelder standardfradraget for første barn begge personer. Barnehage og SFO-utgifter skal være automatisk fylt inn i post 3.2.10. Sjekk om posten samsvarer med standardfradraget. Dersom den er lavere er det viktig å vite at man da kan føre ekstrakostnader til barnevakt og reise ved henting og levering av barn til barnevakt eller barnehage når det medfører omvei/ekstra tur i forhold til arbeidsreise. Ved bruk av privat barnevakt kan hver barnevakt motta kr 6000 skattefritt og rapporteringsfritt.
Husk også at foreldrefradrag kan flyttes til den som har høyest skatt.

Reiseutgifter
Reiseutgifter føres i post 3.2.8 og gir fradrag for 1.5 kr pr. kilometer 230 dager i året unntatt de første 16000 kronene. For samlet reise over 50000 kilometer reduseres satsen til 0.7 kroner og maksimal reisedistanse på et år er satt til 75000 kilometer. Har du vært sykmeldt mer enn 15 dager så må det beregnes faktisk antall arbeidsdager.
Reise i forbindelse med å opptjene annen skattepliktig inntekt, for eksempel kjøring til og fra utleiebolig gir rett til fradrag på 4,10 kroner hvis man ikke kjører mer enn 10 turer i løpet av året. Dersom man reiser oftere så reduseres satsen til 1,50 kroner pr kilometer.

pengerglass


Del på facebook