Revidert nasjonalbudsjett og skatteforliket

Publisert: 10.05.2016

Økonomiforbundet gir deg en oppsummering av de viktigste punktene på skatte- og avgiftsområdet.

23 % skatt på alminnelig inntekt innen 2018

Sluttresultatet er at partiene nå er enig om å redusere skatten til 23% innen 2018.
Det varsles at det kan bli aktuelt med ytterligere reduksjoner, sett hen til utviklingen internasjonalt og i våre naboland.

 

30% skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst/tap

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 i fjor høst, ble beskatningen av aksjeutbytte og aksjegevinst/tap og tilsvarende eierinntekter økt fra 27% til 28,75% som følge av at selskapsskattesatsen ble redusert til 25%. Dersom alminnelig inntekt reduseres til 23% innen 2018, vil dette medføre en ytterligere økning av skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst/tap og effektiv skatt blir i overkant av 30%.

 

Skatt på formue og eiendom

Man er enige om å innføre en verdsettelsesrabatt ved fastsettelse av formuesverdier for aksjer og driftsmidler på 20%, og videre at det innføres en tilsvarende sjablongmessig reduksjon av tilordnet gjeld og at et slikt verdsettelsessystem implementeres innen 2018. 

I forbindelse med budsjettet for 2017 vil det bli foreslått en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Man tar sikte på at ordningen skal gjelde frå og med inntektsåret 2016

 

Skogbruk

Tidligere ble skog med en årlig tilvekst ned til 3-5 m3 å regne som virksomhet ("skogbruk") i forbindelse med skatt. Fra 2016 er dette endret. Om skog blir å regne som virksomhet, skal nå vurderes ut fra de elles gjeldende reglene for klassifisering av virksomhet i skatteretten. Inntekt fra skog som ikke er virksomhet, skal ikke gjennomsnittslignes. For skog som fra 2016 ikke lenger blir å regne som virksomhet, er det gitt overgangsregler. Etter disse overgangsreglene vil skogeier som er skattlagt for høyere inntekt fra de fire siste åra gjennom gjennomsnittsligningen enn det som er reell inntekt fra den same perioden ("inntektsoverheng") eller for lavere inntekt ("inntektsunderheng"), få inntektsoverheng til fradrag eller inntektsunderheng til inntekt i året etter siste året med gjennomsnittsligning. Departementet gir framlegg om å endre overgangsordninga for skog som fra 2016 ikke lenger blir å regne for skogbruk, slik at skogeier kan velge å føre gjennomsnittsunderheng på vin- og tapskonto. Uttak av næringsmiddel som blir levert uten vederlag til ei velgjørende mål, blir fritatt fra merverdiavgift.

Den tidligere foreslåtte økningen i formuesskatten for skogbruk, ved økning av skogfaktoren, vil ikke bli gjennomført, og dagens avskrivningssats for husdyrbygg opprettholdes.

 

Lån og renter

Fra 2016 er det foretatt innstramninger i rentefradragsbegrensningsreglene, ved at rentefradragsrammen ble redusert fra 30 % til 25 % av beregningsgrunnlaget.

Scheel-utvalget foreslo å utvide rentebegrensningsreglene til å omfatte eksterne renter, dvs renter mellom uavhengige parter. Forslaget var begrunnet i et ønske om i større grad å ramme rentefradrag som skyldes overskuddsflytting. Partiene er enige om dette i skatteforliket.
En utvidelse av reglene til å ramme også eksterne renter vil kunne få store konsekvenser for norske låntakere. I skatteforliket er det uttalt at det tilstrebes at utvidelsen av rentebegrensningsregelen til å omfatte eksterne renter i minst mulig grad skal ramme ordinære låneforhold. Utformingen av regelen er av stor betydning for fradragsretten for renter for norske selskaper.

Lån frå deltakerliknende selskap til personlig deltaker blir skattlagd tilsvarende som utbytte. Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks med virkning frå og med 11. mai 2016. Det vil si at endringene gjelder for lån som blir tatt opp frå dette tidspunktet. Departementet legg til grunn at endringen også gjelder for økning av saldo på lån som var tett opp før endringen.

 

Innføring av ny finansskatt

I skatteforliket varsles at det vil innføres en ny "finansskatt" fra 2017. Utformingen av regelen vil ikke bli presentert før i statsbudsjettet for 2017, som legges frem i oktober. Det er uttrykt at dette vil være en skatt på den merverdien som er forbundet med finansiell tjenesteyting, og må sees i lys av at finansnæringen er unntatt merverdiavgift.

 

Andre tiltak

Det er foreslått å innføre et norsk offentlig eierskapsregister.
Uttak av næringsmiddel som blir levert uten vederlag til veldedige formål blir fritatt fra merverdiavgift.


Del på facebook