Folketrygdens grunnbeløp er økt til 92.576 kroner

Publisert: 30.05.2016

Grunnbeløpet var tidligere kr 90.068. Endringen utgjør en økning på kr 2.508.

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir dermed kr 91.740. Endringen var gjeldende fra 1. mai 2016.

 

Hvem får hva?

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en økning i inntekten på 2,78 prosent.

Alderspensjon under opptjening blir økt med 2,78 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,01 prosent. 

 

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå/ garantipensjon

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,28 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende: 

  • Lav sats (ektefellen har pensjon) øker fra 139 728 til 142 915 kroner.
  • Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker fra 162 566 til 166 274 kroner.
  • Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker fra 175 739 til 179 748 kroner.
  • Særskilt sats (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkåra for rett til ektefelletillegg) øker fra 274 085 til 280 337 kroner.

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom faktisk og forventa lønnsvekst to år tilbake i tid, og fra denne summen blir det trukket 0,75 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister blir regulert med samme lønnsvekst og etter det justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringar i reguleringsåret. 

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive. 

Minste årlige ytelse for uføretrygda blir etter reguleringen 

  • Ordinær sats: 211 073 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
  • Ordinær sats for ung ufør: 246 252 (2,66 G)
  • Høy sats: 229 588 (2,48 G, enslig uføretrygda)
  • Høy sats for ung ufør: 269 396 (2,91 G).

Les saken her.


Del på facebook