Bedriftsinterne aldersgrenser

Publisert: 09.06.2016

Den bedriftsinterne aldersgrensen hevet fra 70 til 72 år. Hvis kontoret ønsker å innføre en lavere bedriftsintern aldersgrense, må det aktivt gjøres noe med det.

En av endringene som er vedtatt i Arbeidsmiljøloven er endringen av aldersgrensen i arbeidslivet. Fra 1. juli 2015 ble denne hevet fra 70 til 72 år. Samtidig ble muligheten til å innføre det som kalles bedriftsinterne aldersgrenser også tatt inn i loven.

Mange bedrifter, også regnskapskontor, har tidligere hatt bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år. Kontor som har innført disse før 1. juli 2015 har hatt mulighet til å beholde disse aldersgrensene fram til 1. juli 2016.
Denne datoen nærmer seg imidlertid nå.


Kan settes til 70 år
Hvis kontoret ønsker å innføre en lavere bedriftsintern aldersgrense, må de aktivt gjøre noe med det. Hvis det ikke gjøres, vil aldersgrensen på 67 år oppheves og settes til den generelle aldersgrensen i arbeidslivet som nå er 72 år.  Dette skjer altså nå den 1. juli.

Skal man ha en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, må dette kunne begrunnes i at det foreligger helse- og sikkerhetsårsaker. Derfor er det vanskelig å se at man kan argumentere for en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år på et regnskapskontor.


Tillitsvalgte skal involveres
Før bedriften kan innføre en bedriftsintern aldersgrense, skal dette drøftes med de tillitsvalgte på kontoret. Det går fram av Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgte har altså rett til å fremme medlemmenes synspunkter i denne saken. Kanskje mener kollegaene på regnskapskontoret at en aldersgrense på 70 år er unødvendig lav? På andre kontor vil det kanskje være enighet om at det er en riktig beslutning å sette en slik grense?
Etter at man som tillitsvalgt har lagt fram sitt syn i drøftingene, er det likevel arbeidsgiver som til syvende og sist tar en beslutning på om de ønsker en bedriftsintern aldersgrense som er lavere enn lovens aldersgrense.
Videre er det slik at en ordning som dette skal være saklig begrunnet og den skal gjøres kjent for de ansatte. Praksis skal være lik i bedriften. Arbeidstaker skal også ha en tilfredsstillende pensjonsordning.


Hva er en tilfredsstillende pensjonsordning?
Arbeids- og sosialdepartementet uttalte seg om hva som vil være en tilfredsstillende pensjonsordning i forslaget til lovvedtak de la fram til Stortinget. Her står det «Etter departementets syn vil det at den nedre grensen for bedriftsinterne aldersgrenser nå foreslås satt til 70 år, at det allerede gjelder lovfestede krav til obligatorisk tjenestepensjonsordning i alle virksomheter, og utbetalingene fra folketrygden, innebære at kravet om økonomisk sikkerhetsnett må anses innfridd for de fleste arbeidstakere».

Ikke for sent
Selv om fristen for å innføre en ny bedriftsintern aldersgrense er 1. juli, vil det være mulig å innføre dette på et senere tidspunkt også. Etter 1. juli 2016 vil bedrifter som ikke innfører en ny bedriftsintern aldersgrense få denne hevet til Arbeidsmiljølovens grense på 72 år. Lovens aldersgrensen vil da gjelde inntil bedriften aktivt beslutter å innføre en lavere bedriftsintern grense.


Del på facebook