Merverdiavgift: Viktig endring i 2017

Publisert: 15.06.2016

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift.
Dette berører alle som leverer momsoppgaven i dag.

Den nye skattemeldingen for merverdiavgift gjør plass til merverdiavgift ved innførsel av varer, samt at den spesifiserer avgiften på en bedre måte.  Fra 2017 skal innførsels-mva oppgis og avregnes sammen med innenlandsk mva.

Hva blir endringene i mva-meldingen?
• Mva-meldingen får 19 poster, der noen er nye og noen har endret innhold.
• Postene grupperes for å gi bedre oversikt.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.


Innførselsmerverdiavgiften – et nytt element
I dag er det ofte speditør eller virksomhetens tollavdeling som sørger for å beregne og innberette innførsels-mva, siden det skjer i tolldeklarasjonen. Når avgiften neste år skal innberettes i mva-meldingen, kommer den under regnskapsførers domene i større grad enn før.
Innførselsmerverdiavgift beregnes på grunnlag av tollverdi. Fra 2017 skal ikke lenger mva-grunnlag, sats og utregnet mva oppgis på tolldeklarasjonen, men tolldeklarasjonen må benyttes for å beregne korrekt tollverdi og mva-grunnlag. I tillegg må man kjenne til hvilken mva-sats som gjelder for varene, og om spesielle regler gjelder for importen, som for eksempel ved gjeninnførsel.
Toll og særavgifter skal oppgis på tolldeklarasjonen som tidligere.
Tolletaten tilbyr fra 2017 en deklarasjonsoversikt i Altinn som viser nøkkelopplysninger fra alle virksomhetens tolldeklarasjoner. Denne rapporten kan benyttes til å kontrollere at virksomheten har fått alle deklarasjoner oversendt fra speditørene.

Høring om endring i bokføringsforskriften
Finansdepartementet har sendt ut høringsforslag om endringer i bokføringsforskriften med frist 10.8.2016. Det er foreslått endringer i § 3-1 om Spesifikasjon av merverdiavgift og i § 5-5-2 om dokumentasjon av merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer.

Likviditetsfordel for importører
Terminvis rapportering og betaling i det vanlige mva-oppgjøret gir en likviditetsfordel for de bedriftene som importerer varer. Innførsels-mva belastes ikke lenger bedriftens tollkreditt, og man får ført et eventuelt fradrag i merverdiavgiften samtidig som den innberettes.

Alle varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag, men uten innførselsmerverdiavgift.

Små endringer for uregistrerte
Importører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal som før oppgi og betale merverdiavgiften, ev toll og særavgift ved innførsel.

Bli klar til 2017
For å kunne levere riktige tall, må regnskapssystemene tilpasses mva-meldingen. For bedriftene og regnskapsførere er det viktig å oppgradere regnskapssystemet til ny versjon og å klargjøre kodeverket.

Det er viktig at virksomhetene, speditører og regnskapsførere går gjennom sine avtaler og rutiner for bilagsarkiver, utarbeidelse av bokføringsbilag med videre. Sjekk at regnskapsfører har tilstrekkelig informasjon til å bokføre innførselsmerverdiavgiften korrekt samt sende korrekt mva-melding.


Følg med for mer informasjon:
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/

Kilde: skatteetaten

 

 


Del på facebook