Ferie; hvilke rettigheter har du?

Publisert: 27.06.2016

Ferie er viktig for oss, og da er det også greit å vite hva du har rett på. Vi har tatt ferieloven i hånd.

Når får du ferie?
Det kan være litt av en kabal å få ferieønskene til alle ansatte til å harmonere med behovene på arbeidsplassen. Likevel er det ofte slik at arbeidstaker og arbeidsgiver som regel blir enige om når ferien skal tas ut, og hvor lang ferie du tar om gangen. Det mest vanlige er at den ansatte legger inn ønske om ferie. Ferieloven legger også opp til at arbeidsgiver skal drøfte ferieplanleggingen med enten den ansatte eller med tillitsvalgte.
Det er også sånn at du har krav på å få vite når du får ferie minst to måneder før den begynner. Dette er imidlertid såkalte ordensregler og brudd fra disse vil ikke få konsekvenser for arbeidsgiver.

Hvis det ikke blir enighet om når ferien skal avvikles, så er det arbeidsgiver som har det siste ordet. Arbeidsgiver har også plikt til å sørge for at ferien faktisk blir avviklet.

Ferieloven regner perioden fra 1. juni til 30. september for hovedferien. I dette tidsrommet har arbeidstager rett til tre ukers sammenhengende ferie.

Hvor lang ferie har du rett på?
Aller har krav på ferie i fire uker og en dag. Det tilsvarer 25 virkedager, fordi ferieloven operer med lørdag som virkedag. Økonomiforbundets medlemmer som er tilknyttet Negotias tariffavtaler (dette gjelder de av våre medlemmer som har tariffavtale på arbeidsplassen sin) har rett til fem ukers ferie, eller 30 virkedager.

Arbeidstakere som er 60 år og oppover, eller fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett på seks virkedager ekstra ferie. Her sier ferieloven at denne ferien kan tas ut når som helst på året og enten sammenhengende eller oppdelt. Arbeidsgiver skal ha minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien. Her er det greit å være oppmerksom på at fridager i turnusarbeid eller deltidsarbeid regnes som feriedager i ferieperioden. Hvis du for eksempel jobber mandag, onsdag og fredag, og tar ferie hele uken, så har du brukt opp ekstrauken din på samme måte som når du avvikler ordinær ferie.

Hva skjer hvis du blir syk i ferien?
Økonomiforbundet har omtalt sykdom i ferien i egen artikkel. Les den her.


Overføring av ferie
Ferieloven sier at du kan avtale med lederen din å få overført inntil 12 feriedager til neste ferieår. Dette gjelder både den lovfestede og den avtalefestede ferien. Dessuten er det slik at feriedagene du ikke bruker, automatisk overføres til neste år.

Du har også rett på å få 12 feriedager på forskudd. 

Ferie og feriepenger
Det er vanlig at arbeidsgiver utbetaler feriepenger i juni eller juli i stedet for lønn denne måneden.
Det er viktig å merke seg at ferie er rett på fri uten lønn og at feriepenger er utbetaling av opptjent arbeidsvederlag. Satsen for feriepenger er på 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget vil stå på lønnsslippen din.  Dersom du har en tariffavtale og rett på den femte ferieuken, er satsen på 12 prosent.
Satsen på ferien for de som har ekstraferie er 12,5 prosent for de som har ferielengde etter ferieloven (4 uker og en dag), eller 14,3 prosent for de som har ferielengde etter tariff-/arbeidsavtale (5 uker).

Hvis du slutter i jobben, har du krav på å få feriepenger utbetalt også for inneværende år hvis du ønsker dette.

Har du sagt opp eller blitt sagt opp?
Oppsigelsestiden faller av og til sammen med avtalt ferie eller planer om ferie. Når arbeidstaker selv sier opp, er hovedregelen den samme som ellers i ferieplanleggingen. Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien. Har dere allerede avtalt ferie når arbeidstaker leverer oppsigelsen, gjelder denne avtalen fortsatt. Oppsigelsen er alene ikke grunn nok for arbeidsgiver til å endre allerede avtalt ferie.
Arbeidstaker kan altså ikke i utgangspunktet kreve å få lagt ferien sin til oppsigelsestiden. Her gir ferieloven noen unntak. Det er i de tilfellene hvor arbeidstaker etter oppsigelsestiden ikke vil ha mulighet til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Denne perioden varer fra 1. juni til 30.september.
Et annet unntak er hvis arbeidstaker ikke har tid til å avvikle restferien sin i løpet av kalenderåret. Et siste unntak er ekstraferien for de over 60 år. Denne kan arbeidstaker fritt fastsette tiden for, også i oppsigelsestid, så lenge arbeidsgiver varsles om dette 14 dager før.

Når en arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker, kan arbeidsgiver i de tilfeller hvor oppsigelsestiden er 3 måneder eller lenger, legge ferie til oppsigelsestiden. Arbeidsgiver må forholde seg til de vanlige reglene for feriefastsetting (altså unntakene nevnt overfor ved egen oppsigelse). Ferie som allerede er fastsatt og faller i oppsigelsestiden, avvikles slik som den er planlagt.
I de tilfellene hvor den ansatte har kortere oppsigelsestid enn 3 måneder, kan ikke arbeidsgiver legge ferie til oppsigelsestiden uten at den ansatte samtykker til dette. I tillegg er det slik at en arbeidstaker med mindre enn 3 måneder oppsigelsestid kan motsette seg å ta ut allerede avtalt ferie i oppsigelsestiden hvis man sies opp. Hvis man ønsker å motsette seg dette, må arbeidstaker aktivt ta dette opp selv.


Kilde: YS

 


Del på facebook