Forhandle lønn for deg og kollegaene dine?

Publisert: 23.08.2018

Økonomiforbundets medlemmer er i stor grad omfattet av tariffavtaler hvor det forhandles lønn lokalt. Det betyr at mange av våre tillitsvalgte nå står foran en viktig oppgave; lønnsforhandlingene.

Forbered deg godt
En viktig del av forberedelsene når man skal forhandle lønn er å skaffe seg kunnskap. Lokale bedriftsmessige forhold er viktig, men det er også nyttig å ha informasjon om hvordan verden ser ut utenfor. Hva tjener andre i regnskapsbransjen? Hvordan gikk det egentlig med frontfaget? Hva bør vi kreve? Hvordan skal profilen på kravet se ut? Det er mange spørsmål som dukker opp mens man forbereder seg til de lokale forhandlingene.

Del av verdiskapningen
Det viktigeste du skal tenke på er at medlemmene i klubben skal få sin andel av verdiskapningen på regnskapskontoret. Når man forhandler lokalt er det bedriftens lokale situasjon som uansett skal ligge til grunn for selvstendige forhandlinger. Tenk også på at dere skal henge med i lønnsutviklingen på linje med både regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig.

Forhandlingsretten din er avtalefestet. Finn fram til den rette bestemmelsen i tariffavtalen dere har inngått på kontoret. Hvis ikke sjefen tar initiativ til forhandlinger, krever du forhandlinger på bakgrunn av denne paragrafen.
Gjør deg kjent med din avtale og de bestemmelsene den har om lokale forhandlinger.
Protokoller fra tidligere forhandlinger er en viktig kilde til informasjon. Hva fikk dere i fjor og året før? Står det noe der som bør følges opp i år? Kanskje har dere noe å ta fatt i fra tidligere år, for eksempel en påbegynt skjevhetsjustering?

Lønnsstatistikk
Logg deg på og sjekk lønnsstatistikken til Økonomiforbundet på våre medlemssider. Her finner du gjennomsnittslønnen for din stilling på landsbasis og i sin region. Viktig informasjon og kunnskap å ha med seg inn i forhandlingene!

Du har rett til innsyn
Tariffavtalen gir deg rett til informasjon om flere forhold når du skal forhandle lønn. Du har rett til å få bedriftens regnskap fremlagt og presentert.
Du skal også blant annet få oversikt over lønnsmassen til medlemmene i klubben din og hvordan det eventuelt har gått i forhandlinger mellom bedriften og andre klubber (hvis det er flere fagforeninger som forhandler på kontoret).

De 4 kriterier
Før dere forhandler lønn skal de tillitsvalgte og ledelsen sette seg ned sammen og gå gjennom det som kalles «de 4 kriterier». Det er naturlig at regnskapet presenteres i et slikt møte. I møtet skal dere i fellesskap gå gjennom bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Står dere som klubb og ledelsen langt fra hverandre i vurderingen av disse punktene? Er det spesielle forhold som vil påvirke årets lønnsforhandlinger?

«De 4 kriterier»: En gang årlig skal det føres reelle forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte om det generelle lønnsnivå og lønnsutvikling for bedriftens funksjonærer med utgangspunkt i økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Lønnsnivået skal tilpasse bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold (§ 6.2.2 NHO Funksjonæravtalen).»

Medlemsmøte
Snakk med medlemmene dine. Hvilke forventninger har de? Har de konkrete forslag til hvordan lønnskravet kan se ut? Er det andre ting medlemmene ønsker at tas opp i forhandlingene?
Møt i forhandlingene med fullmakt fra medlemmene, slik at du har reelle forhandlingsmuligheter og ikke må konferere med medlemmene hele tiden underveis.

Utform kravet
Kravet bør være skriftlig. Bygg opp kravet på bakgrunn av de 4 kriteriene og hvordan dere som medlemmer i klubben ser på disse. Dere må også tenke på profilen til kravet. Skal dere ha et høyt generelt tillegg hvor alle ansatte får samme prosentvise økning? Eller vil dere gi rom for individuelle tillegg?
Hvis det skal gis individuelle tillegg er det viktig å huske at det krever at det skal være utarbeidet en lokal lønnspolitikk på kontoret. Denne skal være kjent for de som vurderes etter den.

Protokoll
Etter at dere er ferdige med lønnsforhandlingene skal det skrives protokoll som signeres av begge parter. Protokollen er «beviset» på hva dere ble enige om. Hvis dere ikke kommer til enighet, skriver dere en uenighetsprotokoll. Ta alltid kontakt med Økonomiforbundet hvis dere tror det går mot brudd i forhandlingene!

Send inn resultatet!
Vi vil vite hvordan det gikk! Send inn resultatet til Økonomiforbundet.

Da er det aller enklest hvis du bruker disse skjemaene: 

Skjema for lønnsforhandling - rapport fra tillitsvalgte 2020

Skjema for lønnsforhandling - rapport fra daglig leder 2020

Les og lær mer
Økonomiforbundet har laget grundige veiledere for kontortillitsvalgte på alle våre tariffavtaler om lokale forhandlinger & lønnspolitikk. Disse finner du når du logger deg på våre medlemssider.


Del på facebook