Dine rettigheter ved skole- og barnehagestart

Publisert: 09.08.2016

Hvilke rettigheter har du når barnet ditt skal begynne i barnehage eller på skole?

Det nærmer seg skolestart, og mange av våre medlemmer har barn som skal begynne på skolen eller i barnehagen for første gang. Har man som arbeidstaker rett til permisjon med lønn for å følge barnet på skolen første skoledag eller tilvenning i barnehagen?

Har dere tariffavtale?
Fri for å følge barnet sitt på sin første skoledag eller tilvenning i barnehage er ikke en lovregulert permisjon. Dette er en permisjonsrettighet som er avtalt gjennom tariffavtaler. Alle tariffavtalene Økonomiforbundet har medlemmer tilknyttet på gir rettigheter til kort velferdspermisjon ved skolestart og tilvenning i barnehage. På de kontorene som har inngått særavtaler er det også mulig at det er avtalt bedre vilkår lokalt enn det tariffavtalen inneholder. 

Ingen avtale?
Hvis dere ikke har inngått tariffavtale på kontoret, kan det likevel tenkes at dere har avtalt ulike permisjonsrettigheter lokalt, eller har dette nedskrevet i personalhåndbok. Det er viktig å undersøke dette. Finnes det ingen slike avtaler, er det kanskje på tide å fremforhandle noen?

Ulike bestemmelser
De ulike tariffavtalene har litt ulike bestemmelser på dette området.

Ordlyden når det gjelder korte velferdspermisjoner er lik i Virke Funksjonæravtalen og Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP):
Arbeidstakere har rett til inntil 3 dager permisjon når det er påkrevet å være tilstede ved tilvenning av barn i barnehage eller skole. Ved slik permisjon gjelder følgende:
- Arbeidstakeren har rett til ordinær lønn for inntil 2 dager per barn ved første skoleår og ved første gangs tilvenning i barnehage.
- For øvrig har arbeidstakeren rett til ordinær lønn for inntil 1 dag per barn per år.

I praksis betyr dette at du etter disse avtalene har rett til lønnet permisjon 2 dager ved skolestart og tilvenning i barnehage. Så har man rett til ytterligere en dag i løpet av året. Denne kan legges til skolestart/tilvenning i barnehage ved behov.

NHO Funksjonæravtalen omtaler korte velferdspermisjoner i bilag 9. Her gis det permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen. Kort velferdspermisjon defineres i denne avtalen som permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn. Det betyr at det i utgangspunktet gis rett til en dag fri med lønn.

Det er imidlertid fullt mulig å søke arbeidsgiver om flere enkeltdager for eksempel i forbindelse med tilvenning i barnehage, som ofte går over flere dager. Flere enn en dag er da ikke en rettighet man har. Det er heller ikke noe i veien for å avtale å dele opp slike dager, men dette må også avtales i de enkelte tilfeller.

Overenskomst del B med Spekter/Bondelagets samarbeidspartnere ligner veldig på NHO sin bestemmelse i ordlyden. Korte velferdspermisjoner omtales i bilag 1. Det gis permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner på skolen. Korte velferdspermisjoner defineres i denne avtalen som permisjon for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn. Det betyr, som med avtalen med NHO, at man i utg.pkt. har rett til en dags velferdspermisjon med lønn.

Det er imidlertid fullt mulig å søke om flere enkeltdager også her, eller avtale lokalt at dagen deles opp.

Minimumsbestemmelser
Tariffavtalene inneholder minimumsbestemmelser når det gjelder velferdspermisjoner. Det betyr at det er fullt mulig å avtale bedre vilkår lokalt, både i særavtale for kontoret, men også i det enkelte tilfelle mellom den ansatte og ledelsen.

Arbeidsgivers styringsrett
Dersom dere ikke har tariffavtale, og retten til velferdspermisjon heller ikke står nedskrevet i andre avtaler, personalhåndbøker m.m., vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme om det skal innvilges permisjon eller ikke.


Del på facebook