KPI stiger stadig

Publisert: 12.08.2016

Tolvmånedersendringen i KPI var 4,4 prosent i juli, ifølge Statistisk sentralbyrå.

KPI klatret videre opp

Konsumprisindeksen (KPI) er dermed for tiden mye høyere enn Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes (TBU) prognose om en prisvekst i tråd med frontfagsoppgjøret på 2,4%

KPI steg 0,6 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersendringen i KPI var 4,4 prosent i juli, mye grunnet sterk økning i prisene på elektrisitet inkludert nettleie. Tolvmånedersendringen var i juli 0,7 prosentpoeng større enn i juni, skriver SSB.

 

Konsumprisindeks 1998 = 100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juni 2016 - Juli 2016Juli 2015 - Juli 2016Juli 2016
KPI Totalindeks 0,6 4,4 146,1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2,9 3,5 140,8
Bolig, lys og brensel 0,2 6,3 177,8
Transport 1,1 3,3 158,7
Kultur og fritid 0,1 4,7 129,1
Klær og skotøy -2,4 7,1 55,8
       
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,7 3,7 136,5
       
KPI etter leveringssektor      
(desember 2014 = 100)      
Varer 0,8 5,3 106,6
Tjenester 0,6 3,4 105,4
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer 0,6 2,9 105,1
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 0,7 prosent fra juni til juli og hadde en tolvmånedsendring på 3,7 prosent i juli. KPI var 146,1 (1998=100) i juli 2016 mot 139,9 i juli 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 4,4 prosent. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI-JAE fra 3,0 prosent i juni til 3,7 prosent i juli skyldes i stor grad ulik prisutviklingen på flyreiser, matvarer og klær fra juni til juli i år kontra juni til juli i fjor.

De relativt store tolvmånedersendringene i KPI de siste månedene er sterkt påvirket av prisforløpet på elektrisitet og importerte varer gjennom 2015 og 2016.

Månedsendring: Prisoppgang på matvarer

Fra juni til juli steg KPI 0,6 prosent. KPI har da hatt positiv månedsendring i alle månedene i 2016.

Hovedårsaken til oppgangen i KPI i juli var som forrige måned en solid prisøkning på matvarer, som nå har hatt økte priser fire måneder på rad. Matvareprisene har tradisjonelt steget en del fra juni til juli, i år var oppgangen 3,1 prosent. Prisøkningen på kjøtt på 3,2 prosent bidro mest til oppgangen i KPI total sett, mens fisk og sjømat var gruppen som hadde størst prisøkning med 5,9 prosent. Alle undergruppene hadde prisøkninger på over 2 prosent. Samlet steg prisene på importerte jordbruksvarer 3,3 prosent fra juni til juli, mens de norske jordbruksvarene økte 1,9 prosent i pris i samme periode. For alkoholfrie drikkevarer var prisoppgangen 2,1 prosent fra juni til juli.

1. juli er et viktig prisskilletidspunkt i matvarebransjen, da det er en av to datoer i året leverandørene kan justere sine priser inn til matvarekjedene. Flere store leverandører har i media varslet at de økte sine priser inn til butikkene samtidig som kjedene selv har varslet færre tilbudskampanjer i sommerferieperioden. Samtidig er 1. juli tidspunktet for når målprisendringene på jordbruksvarer fremforhandlet i jordbruksoppgjørene trer i kraft. I år var økningene i målprisene mindre enn tidligere år og kan derfor i mindre grad knyttes til årets prisoppgang.

Prisene på transporttjenester økte 4,9 prosent fra juni til juli og var en annen viktig grunn til oppgangen i KPI. Prisene på flybilletter steg 11,1 prosent, og det var særlig utenlandsreisene som økte i pris. Prisene på turer med drosje ble målt i juli og økningen i disse bidro også til oppgangen i transporttjenesteindeksen.

Egenandelene på helsetjenester endres fra 1. juli og økningen i disse var en viktig årsak til at delindeksen for polikliniske tjenester steg 2,6 prosent sist måned.

Prisnedganger sist måned på klær og overnattingstjenester dempet juli-oppgangen i KPI.

Tolvmånedersendring: Høyere elektrisitetspriser, lavere drivstoffpriser

Høyere priser på elektrisk kraft og økt nettleie var de viktigste årsakene til at KPI i juli i år var 4,4 prosent høyere enn den var i juli i fjor. Tolvmånedersendringen i prisene på elektrisitet inkludert nettleie har steget hver måned siden mars og var i juli 38,7 prosent større enn den var i juli i fjor. Kraftprisene har mer enn doblet seg siden det historisk lave nivået de lå på sommeren 2015, men også nettleien har steget markant mer siste tolv måneder enn den generelle KPI har økt.

Den økte kraftprisen var også den viktigste grunnen til at norske varer trakk tolvmånedersendringen i KPI opp. Norske varer har steget 7,0 prosent siste tolv måneder, mens de importerte varene i KPI har økt 4,3 prosent. Konsumprisindeksen uten elektrisitet (KPI-JEL) økte 3,5 prosent fra juli 2015 til juli 2016.

Økte priser på flyreiser, klær, møbler samt fritids- og kulturtjenester var andre viktige grupper som trakk tolvmånedersendringen i KPI opp i juli.

Oppgangen i KPI fra juli 2015 til juli 2016 ble primært dempet av lavere drivstoffpriser. I juli i år var prisen på bensin 7,0 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Endring i tolvmånedersveksten: Hopp i KPIs veksttakt

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 3,7 prosent i juni til 4,4 prosent i juli. Dette er den største tolvmånedersveksten siden oktober 2008. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI var blant annet forårsaket av prisutviklingen på flyreiser, som steg drøye 11 prosent fra juni til juli 2016, men falt omtrent 6 prosent i samme periode i fjor. Prisutviklingen på elektrisitet og matvarer trakk også veksttakten oppover. I motsatt retning trakk prisutviklingen på bensin, som falt 1 prosent fra juni til juli 2016, men steg 1,6 prosent i samme periode i 2015.

Denne saken er hentet fra SSBs sider. Du kan også lese den her.


Del på facebook