Statsbudsjettet 2017

Publisert: 06.10.2016

Regjeringen vil redusere skatte- og avgiftsnivået for å øke verdiskapingen og for å gi større frihet for familiene og den enkelte, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Redusert skatt på inntekt
Regjeringen foreslår å redusere skatt på inntekt til 24 prosent i 2017 og 23 prosent i 2018.
Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte økes. Den samlede marginalskatten på utbytte opprettholdes dermed på dages nivå.

Trinnskatten økes med 2.7% og nye terskelverdier er;  Trinn 1:164.100,  Trinn 2: 230.950, Trinn 3:  580.650 og Trinn 4: 934.050.
 
Lettelser i formuesskatten og utbytteskatten
I 2017 foreslår regjeringen en verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler.
For å likebehandle eiendeler og gjeld skattemessig, reduseres også gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler, med 10 prosent. Verdsettingsrabatten økes til 20 prosent i 2018.
Sekundærbolig og næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 prosent, og gjeld som tilordnes slik eiendom, reduseres med 20 prosent i 2017.
Regjeringen foreslår å innføre en ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd.
Regjeringen foreslår høyere skjermingsrente i utbytteskatten og en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond.


Finansskatt
Regjeringen foreslår å innføre en finansskatt på lønn (5 prosent) og overskudd.
Skatt på overskudd gjennomføres ved at skatten på alminnelig inntekt for finansnæringen ikke reduseres fra 25 til 24 prosent.

Fagforeningsfradraget
Regjeringen foreslår at fagforeningsfradraget holdes på samme beløp som året før (3 850 kroner).


Grønt skatteskifte
Regjeringen foreslår å øke veibruksavgiftene på bensin og diesel reelt med henholdsvis 15 og 35 øre per liter.
For å kompensere for avgiftsøkningene får bilister og transportører lettelser gjennom redusert årsavgift, reduserte bompenger, økt reisefradrag og økte avskrivningssatser. 

Pendlerfradrag
Fradrag for reise mellom hjem og arbeid økes med 6 øre til 1,56 / 0,76 pr kilometer.
 
Landbruksrelaterte forslag
Det åpnes for at aksjeselskap kan få jordbruksfradrag. Samtidig fjernes bokravet for å få jordbruksfradrag.

Gjennomsnittsligningen for skogbruksinntekter i enkeltpersonforetak avvikles og erstattes med en tømmerkontoordning.

Utdelinger fra selskap med deltakerfastsetting (deltakerlignede selskap) som skriver seg fra gevinster som følge av erstatning ved skogvern, gjøres skattefrie.
Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med 6 prosent og bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent.
Utdelinger fra selskap med deltakerfastsetting (deltakerlignede selskap) som skriver seg fra gevinster som følge av erstatning ved skogvern, gjøres skattefrie.

Andre forslag
• Nedre grense for å betale trygdeavgift (frikortgrensen) økes med 5 000 kroner.
• Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid gjøres skattefri.
• Den skattefrie grensen for kjøp av aksjer i bedriften der den ansatte jobber dobles til 3 000 kroner.
• Personfradraget lønnsjusteres.
• Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, nedre grense i reisefradraget, foreldrefradraget, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, maksimumsgrensen i fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget og maksimal årlig sparing med BSU.
• Skattefunn-ordningen utvides ved at beløpsgrensen for egenutført og innkjøpt forskning og utvikling (FoU) økes.
• Skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene avvikles.

Det vises til nærmere omtale av forslagene i Prop. 1 LS (2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017 og Prop. 2 L (2016-2017) Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt).

Skattesatser 2017
Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.

Her kan du se tabellen som viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og Regjeringens forslag for 2017.

 

 


Del på facebook