Forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

Publisert: 25.10.2016

Det har blitt fremmet en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle lovgivningen for næringslivet der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning, skriver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven.

 

NOU 2016:22 Forenklinger i aksjeloven


Aksjelovutvalget foreslår dette i utredningen:


• Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone.
• Økt bruk av elektroniske løsninger.
• Krav om en rekke særattestasjoner oppheves.
• Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
• Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
• Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
• Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
• Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
• Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke  sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.

Se NOUen her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-22/id2516774/

 

 


Del på facebook