Forskuddssatser 2017

Publisert: 31.10.2016

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser til bruk ved beregning av forskuddstrekk for 2017. Her kan du lese dem.


Reiser

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk. I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke eller privat har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring

Satser

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 315
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 205.

Les mer her

 

 

Matpenger
 

Matpenger (mat ved overtid)
kr 92


For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet, kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats.

Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede / ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

Les mer her

 

Kost og losji
 

Satser per døgn

Fritt opphold - kost og losji kr 123
Fri kost - alle måltid kr 89
Fri kost - to måltid kr 70
Fri kost - ett måltid kr 46
Fritt losji - ett eller delt rom kr 34

Les mer her

 

 

Bilsatser - firmabil
 

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 299 100 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:
•biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
•skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

For:
•el-bil

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Ler mer her

 

Bilsatser - firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen
 

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 53 000 for inntektsåret 2017, dersom firmabilordningen har vart hele året.

Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Les mer her

 

Bilsatser - firmabil som faller utenfor standardreglene

Virkeområdet for regelen om "firmabiler som faller utenfor standardreglene" er endret fra og med 2016 på grunn av nye regler for yrkesbiler. Satser og nytt regelverk gjeldende fra og med 2016 finner du her.

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, som gjaldt til og med 2015, vil fra og med 2016 kun gjelde for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:
• lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
• biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
• biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

 Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Les mer her

 

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)
 

Arbeidsgiver kan utbetale skattefri kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil.

Sats

Sats per kilometer til og med 10 000 km 3,80 kr
Sats per kilometer over 10 000 km 3,45 kr

Satsene gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø.

Satsene gjelder tilsvarende for kjøring i utlandet.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger osv, og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

Les mer her

 


 


Del på facebook