Laveste lønnsvekst på 2000-tallet

Publisert: 01.02.2017

Økningen fra 2015 til 2016 var på 1,6 prosent og det er laveste lønnsvekst målt av SSB på 2000-tallet.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016.

 

Oljenæringen drar lønnsveksten ned

For ansatte i oljenæringen økte lønnen fra 70 100 kroner i 2015 til 71 200 kroner i 2016. Dette gav en lønnsøkning på 1,6 prosent. Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016. Ved å holde oljenæringen utenfor får man et anslag på hvordan den påvirker lønnsveksten fra 2015 til 2016. Totalt sett dro nedgangen i antall oljemedarbeidere lønnsveksten ned med om lag 0,3 prosentpoeng, slik at den samlede veksten eksklusive denne næringen var på om lag 1,9 prosent. For privat sektor separat var påvirkningen om lag et halvt prosentpoeng, slik at lønnsveksten uten oljenæringen også her var på om lag 1,9 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Endring i gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte
Figur 3. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i ulike fylker. 2016
Figur 5. Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i utvalgte yrker. 2016

Del på facebook