Veksling av bitcoin unntatt fra merverdiavgift

Publisert: 14.02.2017

Skattedirektoratet snur etter at EU-domstolen fastslår at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten.

Finansdepartementet skriver følgende på sine nettsider:

Skattedirektoratet har tidligere inntatt det rettslige standpunktet at omsetning av bitcoin er merverdiavgiftspliktig omsetning av elektronisk tjenester, og at unntaket for finansielle tjenester i mval. § 3-6 ikke kommer til anvendelse. Dette standpunktet ble tilkjennegitt i direktoratets publiserte uttalelse av 11. november 2013.

I en dom av 22. oktober 2015 i sak C-264/14 konkluderte EU-domstolen med at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten etter EUs merverdiavgiftsdirektiv, som en finansiell tjeneste. Sett i lys av denne dommen ble det herfra rettet en henvendelse til Skattedirektoratet om på nytt å vurdere dette temaet.

I sin tilbakemelding hit har Skattedirektoratet foreslått å endre det inntatte standpunktet i tråd med den ovennevnte dommen fra EU-dommen. Direktoratet mener at dette kan skje gjennom en fortolkning av unntaket i mval. § 3-6.  

Finansdepartementet har ingen innvendinger mot denne løsningen. Departementet viser blant annet til Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s. 193 hvor det fremgår:

«Oppregningen av de ulike tjenestene i bokstav a-f er ikke uttømmende, men er også ment å gi rom for nye tjenester, blant annet som følge av endringer i markedsstrukturen. Det presiseres at det er tjenestens art som unntas»

Departementet viser videre til at en etablert praksis ved EU-domstolen som utgangspunkt er ansett å være en tungtveiende rettskilde ved tolkningen av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester, se bl.a. premiss 48 i Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 1632. 

Vi ber om at direktoratet foretar nødvendige endringer og presiseringer av tidligere uttalelser om dette, slik at disse blir i tråd med den praksis som gjelder i EU.   

 


Del på facebook