Skattelegging på naturalytelser

Publisert: 28.03.2017

Skatteetaten har hatt ute til høring nye regler for skattelegging av naturalytelser.
Økonomiforbundet hadde flere kommentarer.

Bør ilegges mer ansvar som arbeidsgiver

Økonomiforbundet mener at i de tilfeller tredjepart yter skattepliktige fordeler for en lønnsmottager
må også tredjepart ivareta de innberetnings-messige og arbeidsgiveravgifts-messige forhold som
arbeidsgiver i slike tilfeller, selv om det ikke eksisterer noe avtalt reelt arbeidsforhold.

Slik forslaget er utformet vil dette stimulere til å gi tredjepartsytelser uten å ha krav til
innrapportering da ansvaret for innrapportering tillegges arbeidsgiver.
Forslaget vil stride mot alminnelig rettsoppfatning dersom andre enn de som gir
ytelsene, har ansvar for innrapporter og arbeidsgiveravgift.

Det vil også være både urimelig og vanskelig å følge opp for den ordinære arbeidsgiver i slike tilfeller,
da arbeidsgiver som regel ikke har nødvendig opplysninger om ytelsen.

 

Uklarheter i ansvarsforholdet       


En annen sak er at der tredjeparter ikke overholder sine plikter i slike tilfeller, vil det
være vanskelig å håndheve etter forutsetningene slik forslaget er utformet. Det kan derfor oppstå
uklarheter rundt eventuelle ansvarsforhold og rundt manglende eller
feilaktig rapportering. En slik løsning vil derfor bidra til usikkerhet i forhold til informasjon til
ekstern regnskapsfører som bistår med lønningsarbeidet.

Vi er enige om at dette taler for at tredjepart bør ha plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene.

Økonomiforbundet mener for øvrig at innrapporteringsplikten på a-meldingen er klar nok i sin nåværende form. Det vises i så henseende til skatteforvaltningslovens § 7-2. Videre er plikten til å betale arbeidsgiveravgift av naturalytelser regulert i folketrygdlovens § 23-2.  

 

Vedrørende endring av begrepet «fravær fra hjemmet» til «sammenhengende arbeid»

I gitte tilfeller der tariffavtalen har bestemmelser om dette eller det er etablert vaktordninger kan den nye ordlyden være misvisende
eller direkte motstridende mot de avtalte forhold. Dette gjelder i de forhold der overtiden starter og avsluttes i hjemmet.
Dette bør presiseres nærmere slik at uklarheter ikke oppstår hos den enkelte arbeidsgiver.


Flere av forslagene i høringen har den konsekvens at arbeidsgiver/regnskapsfører får flere oppfølgings- og kontrollrutiner som vil være ressurskrevende,
både i oppfølging og med hensyn til rutiner. Økonomiforbundet mener at det er en mangel ved høringen at dette ikke er utredet bedre.


Del på facebook