121 mistet autorisasjon

Publisert: 30.03.2017

77 autoriserte regnskapsførere og 44 regnskapsførerselskaper fikk i 2016 tilbakekalt autorisasjonen, viser Finanstilsynets årsrapport.

Her kan du lese hva årsrapporten skriver om regnskapsførerbransjen:

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter godkjenning av enkeltpersoner og foretak, samt registerføring og tilsyn med virksomheten. Tilsynet kontrollerer at regnskapsfører utfører arbeidet på en tilfredsstillende måte og i samsvar med lovgivningen, herunder god regnskapsføringsskikk.

Utviklingstrekk

Regnskapsførerbransjen domineres av 20–30 større selskaper og grupperinger. Det er imidlertid også mange små enheter. Både revisjonsselskaper og enkelte bankgrupperinger er aktive i regnskapsføringsbransjen.

Tilsyn og overvåking

Finanstilsynet kontrollerer at regnskapsførervirksomhetene oppfyller de kravene som stilles i regnskapsførerlovgivningen, herunder god regnskapsføringsskikk, og at pliktene etter forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverket etterleves. Det kontrolleres også at regnskapsføringen skjer etter de kravene som stilles i regnskapsloven, bokføringsloven samt skatte- og avgiftsregelverket.

Samarbeid med bransjeforeninger

Med til sammen rundt 14 800 regnskapsførere og regnskapsførerselskaper er det en utfordring å oppnå tilstrekkelig tilsynsdekning, selv om tilsynsarbeidet i hovedsak rettes mot regnskapsførerselskaper og regnskapsførere som er ansvarlige for regnskapsføreroppdrag. Regnskap Norge gjennomfører kvalitetskontroll med sine medlemmer minst hvert sjuende år. Revisorforeningen gjør det samme for de av medlemmene som driver med regnskapsføringsvirksomhet. Bransjeforeningenes kontrollarbeid inngår i Finanstilsynets vurdering av hvordan tilsynsarbeidet kan drives mest hensiktsmessig ut fra en risikobasert tilnærming.

Det er utarbeidet retningslinjer for Finanstilsynets samarbeid med Regnskap Norge og Revisorforeningen. Rapportene basert på kvalitetskontrollene som Regnskap Norge og Revisorforeningen utførte i 2016, er gjengitt på side 61 og 62.

I tillegg til innrapporteringer fra bransjeforeningene, gjennomfører Finanstilsynet kontroller basert på innrapporteringer fra politiet, Skatteetaten, konkursbo og oppdragsgivere, samt medieomtale og andre kilder. Kontroller gjennomføres også uten at det er mistanke om regelverksbrudd. I vurderingen av hvilke regnskapsførere som skal kontrolleres, legger Finanstilsynet vekt på om de er underlagt kvalitetskontroll av en bransjeforening. Tilsynet har i 2016 hatt særlig oppmerksomhet mot de største regnskapsførerselskapene og -grupperingene.

 

Signaler og stedlige tilsyn

Finanstilsynet registrerte til sammen 138 signaler om mulige svakheter som kan indikere feil i oppdragsutførelsen hos regnskapsførere i 2016.

I 2016 ble det gjennomført 40 stedlige tilsyn. Noen av sakene blir først avsluttet i 2017.

Med unntak av tilsynene med de største regnskapsførerselskapene og -grupperingene, rettes Finanstilsynets ressurser i stor grad mot saker med indikasjoner på at regnskapsførervirksomheten ikke drives i samsvar med gjeldende regelverk. Mange stedlige tilsyn blir derfor avsluttet med kritiske merknader eller vedtak om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører. Finanstilsynet opplever også at stedlige tilsyn ikke lar seg gjennomføre til fastsatt tid på grunn av forhold hos regnskapsfører, og at regnskapsførere sier fra seg autorisasjonen når de blir varslet om stedlig tilsyn.

 

Tematilsyn

I 2016 ble det gjennomført tematilsyn rettet mot etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, samt regnskapsførers rolle knyttet til forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. Dette tematilsynet var et felles tematilsyn som omhandlet både revisorer og regnskapsførere. Rapporten vil bli publisert i begynnelsen av 2017.

Fellesrapporten etter tematilsynet i 2015 rettet mot IKT-risikoen i regnskapsførerselskaper ble publisert på Finanstilsynets nettsted 20. april 2016.

 

Dokumentbasert tilsyn

Tilsynet ble gjennomført i oktober og november, og innebar at alle autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper måtte gi opplysninger om
sin autorisasjon, virksomhet og yrkesutøvelse.

70 regnskapsførere og 13 regnskapsførerselskaper har mottatt vedtak om tilbakekall av sin autorisasjon fordi de ikke har svart. Oppfølging av tilsynsenhetenes svar, herunder særlig kravet til etterutdanning, vil bli gjennomført første kvartal 2017. En samlerapport som viser utviklingen i nøkkeltall for regnskapsførerbransjen, vil bli utarbeidet og publisert i løpet av andre kvartal 2017.

 

Ulovlig regnskapsførervirksomhet

Når Finanstilsynet mottar signaler om ulovlig regnskapsførervirksomhet, gjøres tilbyderne oppmerksomme på autorisasjonsplikten og at virksomheten må opphøre. Videre oppfølging veies løpende opp mot behov for ressurser til annet tilsynsarbeid. I enkelte alvorlige tilfeller anmeldes forholdet til politiet. Brukere av regnskapsførertjenester bør selv kontrollere at regnskapsføreren som benyttes, har autorisasjon og er registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister, som er tilgjengelig på Finanstilsynets nettsted.

Tabell: Tilbakekall og suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører

  2012 2013 2014 2015 2016
Tilbakekall - regnskapsførere 10 11 200 10 77
Tilbakekall - RF-selskaper 45 2 10 16 44
Suspensjon 0 1 2 1 0

 

Forvaltning

Særlige oppfølgingsområder

Kontroll med oppfølgingen av ulike lovkrav skjer løpende. Dette gjelder særlig kravet om at daglig leder i regnskapsførerselskaper skal være autorisert regnskapsfører. Finanstilsynet følger også opp manglende etterutdanning.

 

Saker oversendt til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

I 2016 oversendte Finanstilsynet 15 klagesaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker på regnskapsførerområdet. Ti av sakene gjaldt forvaltningssaker, og det var to saker om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsførerselskap, to saker om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører og én suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører. Klagenemndens vedtak er offentlige og tilgjengelige på Lovdata.

 

Regelverksutvikling

Tabell: Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper per 31.12.2016

  2012 2013 2014 2015 2016 Godkjenninger 2016
Regnskapsførere 11.128 11.611 11.500 11.558 11.185 419
RF-selskaper 2.862 2.853 2.858 2.835 2.785 200

Finanstilsynet sendte høsten 2016 på høring et forslag til endring av regnskapsførerforskriftens regler om regnskapsførers plikt til oppbevaring av oppdragsdokumentasjon. Forslaget innebærer at oppbevaringsplikten reduseres fra ti til fem år, men likevel slik at brev og annen korrespondanse hvor regnskapsfører har påpekt feil og mangler fortsatt skal oppbevares i ti år. Høringsfristen utløp i januar 2017.

Regjeringen oppnevnte i oktober 2015 et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Det vises til omtale av tilsyn med revisjon.

 

Les hele årsrapporten her!


Del på facebook