Revidert nasjonalbudsjett 2017

Publisert: 11.05.2017

Det var ingen store overraskelser i revidert statsbudsjett for 2017. Her er en oversikt over de viktigste endringene innenfor skatt og avgift:

•    Nye og utvidete skattefavoriserte pensjonsordninger
Regjeringen foreslår en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som skal erstatte dagens IPS-ordning. I ordningen skal det være lik skattesats for innskudd og uttak, og grensen for maksimalt årlig sparebeløp økes fra 15 000 til 40 000 kroner.

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende ved å øke maksimalt fradrag for innskudd fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringen.


•    Skattelette for pensjonister
Regjeringen foreslår å øke minstefradraget for pensjonsinntekt med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Forslaget gir i gjennomsnitt rundt 1 000 kroner i skattelettelse per pensjonist.


•    Skatteinsentivordning for oppstartsselskap
Regjeringen foreslår en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper. Ordningen innebærer at personlig skatteyter som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er 6 år eller yngre og under en viss størrelse, får rett til fradrag i alminnelig inntekt for opptil 500.000 kroner i årlige investeringer.

Regjeringen varsler at det i 2018-budsjettet vil komme forslag til endringer som skal gi mer gunstig beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper.

•    Finansskatt
Som oppfølging av finansskatten er det foreslått justeringer i konsernbidragsreglene og unntaksregelen for finansskatteplikt.

•    Merverdiavgiftskompensasjon for friskoler
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med merverdiavgiftskompensasjon til å omfatte opplæring av voksne elever uten rett til videregående opplæring ved frittstående skoler.

•    Formuesskatt
Det er gjort tre endringer i reglene i skatteloven om verdsettelsesrabatt i formuesskatten med 10 prosent på aksjer, verdipapirer og tilhørende gjeld. Regjeringen ønsker å gi 20 prosent verdsettelsesrabatt i 2018.

•    Skogvern
Fra 2017 er det gitt regler om at skattefritaket for gevinst ved skogvern også gjelder for deltakere i skogsameie. Regjeringen orienterer om at deltakere som tidligere er blitt skattlagt vil kunne få skattelempning.

•    Annet
Det vurderes en materialavgift og et merverdiavgiftsfritak for all digital journalistikk.


Del på facebook