Foreløpig ingen ny regnskapslov

Publisert: 06.07.2017

Finansdepartementet ønsker at regnskapslovutvalget gjør ytterligere
utredninger vedrørende forslag til ny regnskapslov.

Det antas at kostnadene for regnskapsprodusentene ikke oppveies av 
økt nytte for regnskapsbrukerne, videre at det er mangler ved de alternative
løsninger som er forelagt fra utvalgets side. 

Departementet kommer derfor med en proposisjon som foreslår følgende endringer
i nåværende regnskapslovgivning:

- Begrenset regnskapsplikt for enkelte regnskapspliktige
- Ingen plikt til å utarbeide årsberetning for små foretak
- Fjerning av krav til utarbeidelse åpningsbalanse og mellombalanser
- Åpning for at det utarbeides en standard med regulering av frivillig delårsrapportering
- Utvidet adgang til å velge avvikende regnskapsår avvises 

Det er ikke avklart ikrafttredelsstidspunkt og det er uvisst om forslaget vil bli behandlet andre halvår 2017 eller først i 2018.


Del på facebook