Statsbudsjettet 2018

Publisert: 12.10.2017

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018.

Redusert skatt på inntekt 
Regjeringen foreslår en reduksjon fra 24 prosent til 23 prosent i 2018 på selskapsskattesatsen. Dette er i tråd med enigheten om skattereform på Stortinget.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33, slik at den samlede marginalskatten på utbytte opprettholdes omtrent på dagens nivå når en ser selskapsskatt og personlig utbytteskatt i sammenheng. Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent.

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de aller fleste, og mest for dem med de laveste inntektene. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Regjeringen foreslår videre å øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd fra 44 til 45 prosent.


Lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten 
Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten fra 10 til 20 prosent i 2018, i tråd med enigheten om skattereform. For å unngå at næringseiendom eid gjennom ikke-børsnoterte selskap både får rabatt i aksjeverdien og i formuesverdien av selve eiendommen, avvikles den særskilte verdsettingsrabatten på 11 prosent for slik eiendom. Bunnfradraget i formuesskatten på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt.

Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt.


Avgifter 
Regjeringen foreslår at flere av forslagene fra Grønn skattekommisjon følges opp. Regjeringen foreslår blant annet at fritak og lave satser i CO2-avgiften fjernes.

Det fremmes forslag om at vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler differensieres etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fritaket for elbiler i engangsavgiften foreslås opphevet, men elbiler gis samme vektfradrag som hybridbiler. Dette medfører at bare de aller tyngste elbilene får engangsavgift. Regjeringen foreslår samtidig at elbiler fritas fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 2018.

Den lave satsen i merverdiavgiften som gjelder enkelte tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, foreslås økt fra 10 til 12 prosent. På viktige områder innen persontransport innebærer inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester at en avgiftsøkning kompenseres, slik at prisøkninger i stor grad unngås. Dette gjelder NSB, lokal kollektivtransport (buss, båt og lokale baner), riksveg- og fylkesvegferjer og enkelte flyruter.


Andre forslag 
Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer i skatte- og avgiftsreglene:

 • Ny opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskap innføres
 • Fradragsreglene for kost og losji endres
 • Skatteklasse 2 avvikles
 • Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen avvikles
 • Skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avvikles
 • Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres
 • Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten heretter økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2
 • Personfradraget lønnsjusteres
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget og maksimal årlig sparing med BSU-ordningen
 • Satsen i produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk økes fra 2,2 til 2,3 prosent
 • Avskrivningssatsen for elvarebiler anskaffet etter 20. desember 2016 økes
 • Bergings- og redningsfartøy under 15 meter fritas for merverdiavgift
 • Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides
 • Fritaket for merverdiavgift for elektrisk kraft til Nord-Norge utvides
 • Kjøp av driftsmidler i reindriften gis avgiftsfritak
 • Losavgiftene og legemiddelomsetningsavgiften reduseres, mens tilsynsavgift for Finanstilsynet og sektoravgiften for Petroleumstilsynet økes
 • Gebyret for statsborgerskap, som har vært overpriset, reduseres


Kilde: Regjeringen.no


Del på facebook