Teknisk beregningsgrunnlag (TBU)

Publisert: 27.02.2018

Den forløpige rapporten fra TBU er lagt fram.

  • Tallene viser at de fleste av oss fikk en lønnsvekst på 2,5 prosent i fjor.
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2016 til 2017, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2017 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,1 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn, for alle heltidsansatte per september.
  • Sysselsettingen økte med 1,1 prosent i 2017 etter beskjeden sysselsettingsvekst i årene før.
  • Sysselsettingen vokste særlig mye gjennom 2017 innen bygge- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, samt overnattings- og serveringssteder.
  • I 2017 gikk sysselsettingen ned i utvinning av råolje og naturgass inklusive tjenester, innen verfts- og verkstedindustri samt metallvarer.
  • I næringer eller i privat sektor var det små eller ingen endringer i antall sysselsatte i forhold til i 2016.
  • Utvalget anslår foreløpig en gjennomsnittlig konsumprisindeks på omlag 2 prosent fra 2017 til 2018. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2018 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.
  • De fleste prognosene viser at oljeprisen holder seg om lag på dagens nivå framover. Sammen med reduserte utbyggingskostnader medfører dette at fallet i petroleumsinvesteringene de siste årene trolig snur til oppgang gjennom 2018.

 


Del på facebook