Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Publisert: 29.05.2018

Forslaget er en utredning fra regnskapsførerutvalget som ble oppnevnt 2. oktober 2015. I hovedsak videreføres innhold og omfang fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften. Det foreslås at reguleringen i større grad rettes inn mot regnskapsførerforetakene, som blant annet skal ha plikt til å utpeke en godkjent regnskapsfører som ansvarlig for hvert regnskapsoppdrag.

Hovedtrekkene i utredningen er: 

Tittelen foreslås at tittelen "autorisert regnskapsfører" endres til "statsautorisert regnskapsfører".

Det foreslås å oppheve dagens krav om at daglig leder i et regnskapsselskap må være autorisert regnskapsfører. Det foreslås innført et krav om at en statsautorisert regnskapsfører skal ha ansvar for kvalitetsstyringen.

Utvalget foreslår også at regnskapsførere som frivillig sier fra seg godkjenningen, skal få denne tilbake uten ny prøving av kravene til utdanning og praksis, de må kun oppfylle vilkårene om skikkethet og etterutdanning.

Kravet til utdanning skal være en bachelor- eller mastergrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon, eller annen lignende mastergrad. Det foreslås å øke kravet til relevant praksis for søkere med bachelorgrad fra dagens to til tre år.

Det foreslås inntatt en ny bestemmelse om at godkjenning ikke skal gis til personer som har utvist adferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan utøve yrket på en forsvarlig måte.

Utvalget mener at det gjeldende minstekravet på 77 timer etterutdanning over tre år rundes opp til 80 timer, samt mer fleksible krav til innholdet i og formen på etterutdanningen. 

Utvalget mener det fortsatt er behov for et krav i loven om å utføre oppdraget i samsvar med god regnskapsføringsskikk, og at detaljreguleringen av oppdragsutførelsen overlates til god regnskapsføringsskikk.

Det foreslås et lovkrav om at regnskapsfører skal vurdere de interne rutinene hos oppdragsgiver som er sentrale for utføring av regnskapsføreroppdraget.

Det tydeliggjøres at plikten til å utpeke en statsautorisert regnskapsfører som ansvarlig for hvert regnskapsoppdrag, ligger hos regnskapsforetaket. Den som utpekes må ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre oppdraget.    

Det er ikke foreslått noe tidspunkt for ikrafttredelse. Forslaget skal først behandles av Stortinget, og det er derfor foreløpig uklart når loven kan tre i kraft.

 

Kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-9/id2602796/


Del på facebook