Skattemeldingen på standardisert digitalt format

Publisert: 29.03.2019

Skatteetaten skal i årene frem til 2021 utvikle en ny digital skattemelding for formues- og inntektsskatt

Økonomiforbundet har fått høring som handler om forslag til endring i skatteforvaltingsloven og tilhørende forskrift, med høringsfrist 25.april 2019.

 

Digitalt format

Hovedtrekkene i endringen innebærer at næringsdrivende blir tillagt en plikt til å levere skattemelding i et standardisert digitalt format. De kjente skjemaene som blant annet skattemelding, næringsoppgave og forskjellsskjema vil erstattes av en datafil som foreslås sendt direkte fra regnskaps-/årsoppgjørssystemet til Skatteetatens system, uten å gå via Altinn.

Skatteetaten krever også at næringsdrivende sender skattemeldingen direkte fra et økonomisystem til Skatteetatens systemer fra og med inntektsåret 2020. Formatet som skal benyttes vil følge samme mal som for de fleste andre opplysninger som gis maskinelt til Skatteetaten, blant annet a-meldinger.  

Før levering vil opplysningene valideres maskinelt av Skatteetaten. Dette skal avdekke og gi tilbakemelding om skattemeldingen oppfyller formalkravene og krav til konsistens. Etter levering vil den skattepliktige få en kvittering for innlevering som oppsummerer nøkkeltall fra innholdet i meldingen. Kvitteringen vil være lesbar i Altinn.
For næringsdrivende som ikke går inn under unntak bestemt av Skattedirektoratet vil det bli en plikt til å benytte et system eller IT-tjeneste med funksjonalitet som støtter et standardisert digitalt format. Næringsdrivende som tidligere har tastet skattemeldingen i Altinn, og som ikke kan benytte «Næringsrapport skatt», må da enten kjøpe et slikt system, eller få bistand av andre som har et slikt system.

Du kan lese hele forslaget til høringen her.


Økonomiforbundet vil gå gjennom høringen nøye, og behandle den gjennom Faglig utvalg innen høringsfristen.


Del på facebook