Kartlegging om innskuddspensjonsordninger

Publisert: 23.04.2019

Iinformasjonen kan bli bedre og tilsynet vil vurdere om det er behov for å foreslå ytterligere regler.

Pressemeldingen fra Finanstilsynet:

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av informasjon og rådgivning som gis til medlemmer i innskuddspensjonsordninger og eiere av pensjonskapitalbevis etter innskuddspensjonsloven.

I de fleste innskuddspensjonsordninger er det slik at medlemmene kan velge et annet investeringsalternativ for sin pensjon enn det arbeidsgiver har valgt. Generelt er det Finanstilsynets inntrykk at bare en liten andel av medlemmene velger noe annet enn det arbeidsgiver har valgt i utgangspunktet. For at medlemmene skal kunne ta de beste investeringsvalgene for egen pensjonssparing, må de få tilstrekkelig og relevant informasjon. Behov for informasjon vil også gjelde for pensjonskapitalbeviseiere; med hensyn til både investeringsvalg og flytting til annen leverandør.

Informasjon om investeringsvalg

Finanstilsynet anbefalte i et rundskriv fra 2016 at pensjonsleverandørene skal beskrive de ulike investeringsalternativene på åpne nettsider. Kartleggingen viser at flere leverandører ikke følger disse retningslinjene, idet ikke alle investeringsvalgmuligheter fremgår eller er tilstrekkelig beskrevet (herunder om risiko) på nettsidene.

Bare ett av ni foretak i undersøkelsen opplyser at foretaket yter individuell rådgivning i samsvar med forsikringsavtalelovens krav når pensjonskapitalbevis flyttes til foretaket.

Informasjon om kostnader

Arbeidsgiver dekker pensjonsleverandørens kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning av en innskuddspensjonsordning, mens eier av pensjonskapitalbevis selv dekker kostnadene til forvaltning og administrasjon av dette. Finanstilsynet vil understreke viktigheten av at den parten som dekker kostnadene (hhv. arbeidsgiver og eier av pensjonskapitalbevis) har et bevisst forhold til kostnader, og hva kostnadene i de ulike mulighetene for investeringsvalg kan bety for størrelsen av utbetalt pensjon. Kartleggingen viser at ikke alle leverandørene har informasjon om kostnader knyttet til pensjonskapitalbevis lett tilgjengelig på sine nettsider.

Oppfølging av kartleggingen

Når framtidig pensjon og sparemidler i større grad baseres på individuelle valg, fremholder Finanstilsynet på generell basis at det er viktig at forsikringstakerne/medlemmene har nødvendig innsikt i kostnadene og risikoen forbundet med de ulike investeringsmulighetene. Det er kundenes interesser som skal ivaretas ved valg av verdipapirfond og porteføljer.

Finanstilsynet vil følge opp enkelte forhold i dialog med enkeltforetak. Finanstilsynet vil også vurdere om det er behov for å foreslå ytterligere regler om foretakenes informasjons- og rådgivningsplikt.


Del på facebook