Ny veileder om skattereglene

Publisert: 07.05.2019

Skatteetaten har kommet med avklaringer om det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser.

Prinsipputtalelsene dreier seg om de tre første punktene i de nye skattereglene, som er

1. Klargjøring av skatteplikten og rapporteringsansvaret for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter.

2. Klargjøring av reglene for verdsettelse av naturalytelser. Utgangspunktet er at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.

3. Klargjøring av reglene for skattefrie personalrabatter.

 

Det er særskilt disse temaene det dreier seg om:

 • Transportnæringen: Personalrabattreglene vil kun gjelde ved kjøp av fribilletter/årskort til bruk ved reiser for ansatte i virksomheter som omsetter personaltransporttjenester.
 • Verdsettelse: Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien og det er ikke anledning til å benytte sjablong.
 • Kjøpesenterrabatter: Ved såkalte kjøpesenterrabatter vil det være tilstrekkelig tilknytning mellom arbeidsgiver og den rabatt som gis de ansatte, slik at denne er skattepliktig. Den skattepliktige verdien vil være differansen mellom det som betales og den pris som er allment tilgjengelig. Det må foretas konkrete vurdering av om slike rabatter anses skattepliktige, og de skal ikke lenger av praktiske årsaker unntas fra skatteplikt og rapportering.
 • Bonuspoeng: Det er skatteplikt for alle varer og tjenester arbeidstaker kjøper når det betales med bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng

 

I punkt 1 skriver  Skatteetaten blant annet at ansatte kan motta ytelser i arbeidsforholdet gjennom andre enn arbeidsgiveren, såkalte tredjeparter. For at disse ytelsene skal være skattepliktige som fordel vunnet ved arbeid må det være tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen og arbeidet. Denne vurderingen må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Rabatter, gaver, reiser mv. fra arbeidsgivers forretningsforbindelser vil normalt anses å ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet. Begrepet forretningsforbindelse skal forstås vidt og omfatter blant annet følgende:

 • Kunder
 • Leverandører
 • Andre som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester
 • Virksomheter som ansatte kjøper varer eller tjenester fra på vegne av arbeidsgiver, når kostnadene blir refundert av arbeidsgiver (f.eks. ved tjenestereise eller andre tjenstlige innkjøp)
 • Andre virksomheter dersom det foreligger et element av bytteforhold ved at arbeidsgiver yter noe til denne for at arbeidstaker skal få rabatt.

Selv om det foreligger tilknytning til arbeidsforholdet, vil skatteplikt være avhengig av at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel. Dette betyr at man må ha mottatt en fordel som andre må betale for å oppnå.

 

Punkt 2 handler om at varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Den skattepliktige fordelen av en naturalytelse er differansen mellom omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet og det mottakeren har betalt for ytelsen. Når fordelen skal verdsettes, er det ikke adgang til å benytte gjennomsnittsrabatter, sjablongmessig omsetningsverdier eller lignende, med mindre annet følger av særlige bestemmelser.

For å finne omsetningsverdien må det foretas en konkret vurdering av hva en vare/tjeneste ville vært solgt for til en enkeltstående privatkunde i det åpne markedet.

Dokumentasjon av omsetningsverdien

For virksomheter som selger varer og tjenester i sluttbrukermarkedet, vil det normalt være enkelt å dokumentere gjeldende omsetningsverdi (salgspris). Det kreves ikke særskilt dokumentasjon dersom arbeidsgiver velger å legge til grunn sine ordinære priser (kasseprisen/ veiledende pris).

Dersom det skal legges til grunn en lavere verdi enn prisen i egen virksomhet, kan denne prisen for eksempel dokumenteres med et bilde av en annonse, prisliste eller lignende som viser pris på samme produkt på tidspunktet varen ble kjøpt og betalt. Det er ikke tilstrekkelig som dokumentasjon at arbeidsgiver kun foretar en generell anførsel i lønnssystem/kassesystem om at omsetningsverdien alltid vil legges til grunn ved beregningen.

Når varen eller tjenesten unntaksvis ikke omsettes i sluttbrukermarkedet, må prisen fastsettes på en forsvarlig måte, og arbeidsgiver må kunne dokumentere hvordan prisen er fastsatt.

 

Skatteetaten skriver i punkt 3 at rabatter arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver eller fra arbeidsgivers kunder eller leverandører, regnes som personalrabatter og er skattefrie forutsatt at begge vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Varen/tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet (inkludert konsernselskap)
 • Samlede rabatter til den enkelte ansatte ikke overstiger 8 000 kroner per år per arbeidsgiver.

 

Ansatte i transportselskap

Ansatte i transportselskap har tidligere ikke blitt skattlagt for billige eller gratis privatreiser med arbeidsgivers egne transportmidler. Det var tidligere ingen øvre beløpsgrense for verdien den ansatte kunne motta uten å bli skattlagt. De nye reglene innebærer at samlede rabatter som kan mottas skattefritt er 8 000 kroner per år, når rabatten anses som en personalrabatt. De generelle reglene for verdsettelse gjelder også i transportsektoren, dvs. omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

 

Gaver til ansatte

Arbeidsgiver kan, når visse vilkår er oppfylt, gi skattefrie gaver med verdi inntil 2 000 kroner årlig til hver ansatt. Når reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave kombineres, innebærer dette at arbeidsgiver kan gi verdier for inntil kr 10 000 per ansatt. Forskjellen mellom reglene om personalrabatt og gaveregelen er at det for sistnevnte er et krav om at gaven ytes som en generell ordning i bedriften, men det er på den annen side ikke noe vilkår om at varen eller tjenesten som ytes må omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at 2 000 kroners-grensen gjelder for alle gaver som arbeidsgiver gir til sine ansatte, bortsett fra jubileumsgaver osv., som har egne skattefrie beløp. Dette innebærer at verdien av for eksempel en julegave eller andre gaver som arbeidsgiver gir som en generell ordning i bedriften inngår i 2 000 kroners-grensen.

 

Les hele veilederen her.

 

Rutiner?

Trenger du hjelp til å få på plass nye rutiner? Økonomiforbundet hjelper gjerne våre medlemmer. Ta kontakt og få tilgang til våre gode verktøy!

 

 

 

 

 

 


Del på facebook