Sykepengegrunnlaget for personer som har inntekt b

Publisert: 27.11.2015

Reglene samkjøres med de mer gunstige reglene som gjelder for arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt.

Personer som har inntekt både som frilanser og som selvstendig næringsdrivende får i dag sykepenger som for selvstendig næringsdrivende. Det betyr at de har rett til sykepenger fra 17. dag, beregnet med 65 prosent av det samlede grunnlaget, det vil si at det også gis 65 prosent av frilansinntekten og ikke 100 prosent.

Arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt får derimot beregnet sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere, det vil si med 100 prosent av det samlede grunnlaget.

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt på høring forslag om at personer som kombinerer frilansinntekt og næringsinntekt får beregnet sykepenger etter samme regler som arbeidstakere som kombinerer ordinær lønnsinntekt og næringsinntekt.   

Grunnlaget for beregning av sykepenger endres Departementet foreslår samtidig endringer i folketrygdlovens regler for fastsetting av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere, blant annet som følge av innføring av a-ordningen. Endringene går blant annet ut på å tilpasse folketrygdlovens beregningsperiode for beregning av sykepenger, med a-ordningens rapporteringsperiode.

Departementet foreslår at det innføres en beregningsperiode på tre måneder, slik at sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra et gjennomsnitt av innrapportert inntekt til a-ordningen de siste tre månedene før skjæringstidspunktet. Det foreslås også endring med hensyn til hvilke inntekter som skal medregnes. 

Høringsnotatet er tilgjengelig hos Arbeids- og sosialdepartementet.


Del på facebook