Regelendringer fra nyttår

Publisert: 03.01.2020

Her er de viktigste endringene du må forholde seg til.

A-meldingen og virksomhetsnummer

Fra og med a-meldingen for januar 2020 har alle plikt til å bruke organisasjonsnummeret for underenhet/virksomhet for å rapportere arbeidsforhold. Denne endringen vil først og fremst får betydning for arbeidsgivere som driver virksomhet på kun ett sted.

 

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap utvides derfor slik at selskapet kan ha inntil 12 ansatte (nå: 10), og hver ansatt kan tildeles en opsjonsfordel på kr 1 000 000 (nå: kr 500 000) per ansettelsesforhold.

 

Arbeidsgivers dekning av besøksreiser med fly

Denne endringen ble kunngjort av Finansdepartementet i juni. Endringen er at det ikke lenger er en øvre grense på kr 97 000 for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker. I sommer ble dette vedtatt med tanke på forskuddstrekk på utbetalingstidspunktet, mens forslaget i statsbudsjettet også gjennomfører denne endringen med tanke på ligningsstadiet.

 

Endringer i Skattefunn-ordningen

Den maksimale timesatsen for egenutført FoU-arbeid økes fra kr 600 til kr 700, og denne skal også gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående. Regjeringen foreslår også en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på kr 25 millioner både for egenutført og innkjøpt FoU. Videre foreslås det en felles fradragssats på 19% uavhengig av bedriftsstørrelse.

 

Avvikling av 350-kronersgrensen

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med en verdi under kr 350. Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av mva, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil kr 3 000 med unntak av alkoholholdig drikke, tobakksvarer, restriksjonsbelagte varer og næringsmidler. Denne forenklede ordningen antas å innføres 1. april 2020, mens fritaket for næringsmidler osv. fjernes fra 1. januar 2020.

Det innføres et generelt tollfritak på klær og tekstiler på forsendelser under kr 3 000.

 Rentefradragsbegrensningsreglene

Regjeringen foreslår enkelte justeringer i de nye rentebegrensningsreglene som er vedtatt med virkning fra og med inntektsåret 2019. Det foreslås blant annet at overtakende selskap i en fusjon ikke kan benytte den balansebaserte unntaksregelen på selskapsnivå.

 

SAF-T Regnskap


Fristen for bokføringspliktige til å kunne levere regnskapet sitt i SAF-T format er 1. januar 2020. Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet, men bare dersom de ikke har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Denne versjonen omfatter faste data om virksomheten, kontospesifikasjon, mva-koder samt kunde- og leverandørreskontro. Senere versjoner vil utvides med fakturaopplysninger, varelager, anleggsmidler, eierinformasjon og særavgifter.


Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format.

Satser og soner for arbeidsgiveravgift

I tilfeller der to eller flere kommuner som befinner seg i ulike soner slår seg sammen, vil satsen på arbeidsgiveravgiften i den sammenslåtte kommunen bli videreført innenfor de «gamle» kommunegrensene. Satsen hver og en arbeidsgiver har å forholde seg til blir med andre ord som i 2019.

 

Frukt- og bærfelt

Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan nå avskrives som anlegg med hhv. 10 % og 20 % jmf skattelovens § 14-43.

 

Tekst: Espen Øren, Infotjenester.

 


Del på facebook