TBU for 2020- foreløpig rapport

Publisert: 17.02.2020

Her kan du se den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Pressemelding fra regjeringen;

Årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er foreløpig beregnet til 3,1 prosent for industriarbeidere og til 3,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 3,1 prosent. Årslønnsveksten i 2019 i industrien samlet i NHO-området ble anslått til 3,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2019.

For de største forhandlingsområdene samlet har Beregningsutvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2018 til 2019 til 3,4 prosent.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2018 til 2019, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2019 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,9 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september.

For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn, mot 87,1 prosent året før.

Utvalget anslår en konsumprisvekst på om lag 1,5 prosent fra 2019 til 2020. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2020 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

 

Årslønnsvekst i 2018 og 2019 og lønnsoverheng til 2020 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent
fra året før

Anslått lønnsoverheng til 2020, prosent1

 

2018

Anslag 20191

NHO-bedrifter i industrien i alt

2,6

3,1

1,2

 - Industriarbeidere

2,8

3,1

1,1

 - Industrifunksjonærer

2,8

3,0

1,3

Virke-bedrifter i varehandel

2,7

3,0

1,0

Finanstjenester

3,2

3,42

1,4

Statsansatte

2,7

3,83

1,2

Kommuneansatte

2,9

3,5

1,2

Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

2,9

3,3

0,8

Helseforetakene

3,4

3,4

1,0

 Pressemeldingen i sin helhet kan du lese her.


Del på facebook