Oppdatert: Retten til omsorgspenger

Publisert: 12.03.2020

Foreslår normalisering av omsorgspengekvotene.

Regjeringen foreslår at omsorgspengekvotene nullstilles 1. juli, og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

– Nå som barnehagene og skolene har åpnet igjen, er det på tide å gå tilbake til en mer normal ordning med omsorgspenger. Samtidig ser vi at en del foreldre vil få behov for flere omsorgsdager til høsten enn i et normalår, blant annet på grunn av strenge smittevernregler for oppmøte i skolene og barnehagene. Forslaget vi nå kommer med vil møte dette behovet ved at foreldre får en vanlig helårskvote til disposisjon for siste halvdel av 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Omsorgspengekvotene nullstilles

Regjeringen forslår nå å «nullstille» alle omsorgspengeperioder fra 1. juli. På denne måten får alle foreldre en ny helårskvote som skal gjelde for de seks månedene som da er igjen av 2020. Dette vil gi de fleste foreldre 10 dager hver for perioden juli til desember. Foreldre med mer enn to barn vil få 15 dager. I tillegg gis det 10 ekstra dager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, mens enslige forsørgere får dobbelt antall dager. Slik ivaretas foreldres behov for dager med omsorgspenger ut over høsten, samtidig som vi unngår at foreldre som ikke har hatt bruk for de ekstra omsorgspengedagene som ble gitt i forbindelse med pandemien kan overføre en uforholdsmessig stor kvote omsorgspengedager til 2. halvår.

Normal arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden ble midlertidig redusert fra ti til tre dager da skoler og barnehager ble stengt. Nå foreslår regjeringen å gå tilbake på dette.

– Behovet for en redusert arbeidsgiverperiode er mindre nå som samfunnet gradvis og kontrollert åpnes opp igjen. Vi foreslår derfor å gå tilbake til normal arbeidsgiverperiode igjen fra 1. juli, sier statsråden.

For fravær fra og med denne datoen, må alle arbeidsgivere dekke det som gjenstår av den normale arbeidsgiverperioden før de igjen kan få refusjon fra folketrygden. Maksimal arbeidsgiverperiode vil i 2020 være ti dager, som i normalår. Endringen vil styrke arbeidsgivernes økonomiske insentiver til å tilrettelegge for fleksible ordninger ved barns sykdom.

Fakta om endringene i omsorgspengekvotene

I forbindelse med korona-pandemien ble det gjort store endringer i reglene for omsorgspenger. Det ble gitt rett til omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager, og alle familier fikk dobbel kvote med omsorgspengedager i 2020. I tillegg overtok folketrygden mesteparten av utgiftene, ved at arbeidsgivers finansieringsansvar ble redusert til tre dager. Av hensyn til foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, ble det dessuten gitt adgang til å overføre dager med omsorgspenger mellom foreldre i perioden barnehager/skoler var stengt. Alle disse koronatiltakene var midlertidige, og regjeringen foreslår nå å avslutte disse.

De som har barn som ikke skal i barnehage/skole pga. særlige smittevernhensyn, har fått rett til ubegrenset antall omsorgspengedager frem til 30. juni. Denne ubegrensede retten for særlig smitteutsatte barn vil fortsatt gjelde, og er forlenget til 31. desember.

 

Tidligere retningslinger rundt omsorgspenger:

Retten til omsorgspenger

Her er regjeringens nye retningslinjer i forhold til omsorgspenger når skole og barnehage er stengt:

– Når barnehager og skoler holder stengt, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Mange har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Men der man ikke finner andre løsninger, vil omsorgspenger være en mulighet, sier statsråden og legger til:

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.

Omsorgspenger er også kjent som sykt-barn-dager.

 

Informasjon til arbeidsgiver

Som arbeidsgiver skal du fortsatt forskuttere lønn til ansatte som har rett til omsorgspenger. Du fører opp omsorgsdager fra dag fire og sender krav om refusjon til NAV i inntektsmeldingen. 

Fra og med 13. mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag.

Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020.  Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. 

Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020 fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke.

De midlertidige endringene innebærer også at du som arbeidsgiver i 2020 ikke kan kreve legeerklæring fra 4. dag fra ansatte som tar ut omsorgsdager.

 

Ekstraordinær situasjon 

Antall dager med omsorgspenger dobles. Det betyr at arbeidstakere med for eksempel 10 omsorgsdager vil få 20 omsorgsdager. Forliket innebærer også at arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager.

Stortinget har bedt regjeringen midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte, i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell må jobbe som følge av pandemien.

 

Økonomiske konsekvenser

Kraftig økt bruk av offentlige ordninger i denne situasjonen, kan få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv.

– Vi kommer til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan disse utgiftene håndteres. Vi må ta vare på arbeidsplassene og bedriftene våre, sier statsråden. 

 

Når barnet må være hjemme av smittevernhensyn

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler er det åpnet for at arbeidstaker kan få omsorgspenger hvis barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor med. Et slikt smittevernhensyn må bekreftes av lege. Bestemmelsen står i 2. ledd i forskriftens § 4-1. Med en slik bekreftelse fra lege har arbeidstaker rett til omsorgspenger selv om maksimalt antall omsorgsdager ellers er brukt opp, ifølge § 4-3, 2. ledd.

Kan overføre dager med omsorgspenger mellom foreldrene

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Kan få refusjon for 9 måneder tilbake i tid

Normalt kan arbeidsgiver kreve omsorgspengene refundert for 3 måneder tilbake i tid, men nå er foreldelsesfristen utvidet til 9 måneder, som en midlertidig ordning. Fordi NAV behandler kravene manuelt, informerer de om at det vil ta noe tid før lønnen blir refundert til arbeidsgiver. Samtidig ber etaten om at arbeidsgivere ikke sender inntektsmeldinger for ofte, men samler opp for en lengre periode.
Samtidig er det viktig å holde oversikt over hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett på og bruker, for å unngå at opplysninger som allerede er sendt inn må korrigeres senere.

 

Fakta om omsorgspenger

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 10 omsorgsdager hver per kalenderår. Disse 10 dagene finansieres av arbeidsgiver. 

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 15 omsorgsdager hver per kalenderår. De 10 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 5 dager av folketrygden. 

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Arbeidsgiver betaler her også kun de første 10 dagene. NB : dette er nå endret til tre dager for å håndtere denne situasjonen. Antallet dager arbeidstaker har rett til er doblet. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

 

36224954 corona viruses 3d inside an organism

 


Del på facebook