Oppdatert: Endring i permitteringsregler

Publisert: 20.03.2020

Her er en oversikt over de viktigste endringene i permitterings- og dagpengerelgeverket.

 • Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

  Da koronapandemien rammet Norge var det nødvendig å utvide permitteringsordningen og dagpengeordningen for å trygge bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Utvidelsene har virket etter hensikten. Nå ser vi at ledigheten er på vei ned og mange vender tilbake til arbeid.

  Skape mer og inkludere flere

  Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få hjulene i gang, bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

  – Vi foreslår å øke antall lønnspliktdager for arbeidsgiver fra to til ti dager fra 1. september. Selv om den videre økonomiske utviklingen er usikker, ser vi allerede nå at mange er på vei tilbake i jobb. Det vil være uheldig om kostnadene ved å permittere er så lave at unødvendig mange permitteres. Dette er i tråd med anbefalingene til ekspertgruppen ledet av Steinar Holden.

  – Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber og å få flere permitterte tilbake i jobb. Å ha en jobb er verdifullt for den enkelte, men også for familiene og for samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

  Fritak for lønnsplikt

  Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det blir behov for å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt ut over de 26 ukene som nå gjelder. I Revidert nasjonalbudsjett er det allerede foreslått en utvidelse av fritaksperioden for lønnsplikt fram til 31. oktober, uavhengig av om grensen på 26 uker er nådd.

  Lønnskompensasjon

  Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18-dagers lønnskompensasjons­ordning, som ble innført for å kompensere arbeidstakerne for redusert lønnsplikt. Når lønnspliktdagene øker fra to til ti, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning. Derfor foreslår regjeringen å avvikle den midlertidige ordningen om 18-dagers lønnskompensasjon fra 1. september. Samtidig opprettholdes bortfallet av tre ventedager for dagpengemottakere ut oktober 2020. Den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden i dagpengeordningen videreføres også ut oktober 2020.

  Se framover

  – Nå er det på tide å vurdere endringer og se framover, sier arbeids- og sosialministeren.

  Selv om de mest inngripende smitteverntiltakene er eller blir opphevet, er det viktig å ta hensyn til at mye fortsatt er usikkert. Vi foreslår derfor å videreføre flere av de midlertidige ordningene inntil videre, slik som bortfall av ventedager, forlenget permitteringsperiode og økning av kompensasjonsgraden i dagpengeordningen.

  – Det er helt nødvendig at vi evner å ta vare på de som er mest utsatte i denne situasjonen, samtidig som vi sørger for at velferdsordningene støtter opp om arbeidslinjen og nødvendig omstilling, sier statsråden.

-----------------------------------

Tidligere vedtak:

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trådte i kraft 20. mars. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

– Regjeringen og Stortingets mål er å redde norske arbeidsplasser og gi sikker inntekt til arbeidstakere i den akutte situasjonen de har havnet i. Folk skal ha jobber å gå tilbake til når krisen er over og penger til å klare seg mens krisen pågår, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les YS sin sak: Hundretusener står i fare for å miste pensjon - YS ber regjeringen rydde opp


Del på facebook