Info fra Skatteetaten

Publisert: 01.04.2020

Skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen.

Info fra Skatteetaten;

Koronautbruddet utgjør en ekstraordinær situasjon som krever tilretteleggelse av arbeidshverdagen på en måte som bidrar til å redusere smitte, samtidig som at viktige funksjoner ivaretas så hjulene i samfunnet kan holdes mest mulig i gang. Det er i denne sammenheng viktig at praktiseringen av skattereglene bidrar til nødvendig fleksibilitet og beredskap.

Skattedirektoratet har mottatt flere spørsmål om skatteplikt for naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder særlig i forbindelse med hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver. Under normale omstendigheter er det ikke tvilsomt at fordelsbegrepet vil medføre skatteplikt i mange av de aktuelle tilfellene. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatningen at utbruddet av koronaviruset medfører at fordelen av disse ytelsene bør vurderes på en annen måte. Når tiltaket klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomhetene i gang og å redusere smittefaren, mener Skattedirektoratet at det må kunne legges til grunn at ytelsen ikke vil utløse skatteplikt såfremt tiltaket er midlertidig og forholdsmessig. Det legges videre til grunn at arbeidsgiver er nærmest til å vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.

Det kan med dette legges til grunn at midlertidige og forholdsmessige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av koronaviruset, og for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), som et klart utgangspunkt, ikke vil utløse skatteplikt for arbeidstakere. Det vil derved heller ikke oppstå rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i disse tilfellene. Det understrekes at dette kun gjelder i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er i nå, og bare dersom tiltakene det gjelder er gjennomført som følge av denne situasjonen.


Del på facebook