Ny kompensasjonsordning; kan få 90 % dekket

Publisert: 02.04.2020

Kom med forslag til ny beregningsmodell for næringslivet. Teknisk løsning for søknadsportalen forventes å være klar 17. april.

Her er forslaget;

Kompensasjonsordnignen vil hjelpe bedrifter som har et omsetningsfall på minst 30 prosent. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Ny portal

En søknadsportal for bedriftene skal etter planen være oppe og gå fra 17. april. Det skal forvaltes av Skatteetaten og utvikles sammen med Finans Norge.

Bestemte poster

Ordningen baseres på bedriftenes egenrapporterte tall i portalen for omsetning i mars måned og omsetning i mars måned 2019,
eller et gjennomsnitt for januar og februar 2020 dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019, eller av ulike årsaker hadde
unaturlig lav omsetning våren 2019.

Bedriftene skal også selv rapportere om uunngåelige faste kostnader som kan føres på
bestemte poster i næringsoppgaven (6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500 og netto renteutgifter).
Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 pst eller mer (20 pst. eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å
komme inn under ordningen.

 Etterskuddsvis utbetaling

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

– Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen, sier finansministeren.

Videre arbeid

Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen som forventes å være klar 17. april.

Ordningen er således ikke iverksatt, og det finnes derfor ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.

 Her kan du lese mer om kompensasjonene på Regjeringen nettside.

Kilde: Finansdepartmentet, NHO.


Del på facebook