De viktigste nyhetene fra revidert budsjett

Publisert: 12.05.2020

Venter økonomisk nedgang. Nær dobling av oljepengebruken.

Skatter og avgifter

Økning i avskrivningene

Det foreslås å innføre startavskrivning for saldogruppe d (blant annet maskiner) på 10 prosent, slik at avskrivningene første året økes fra 20 til 30 prosent. Intensjonen er å stimulere til økte investeringer. Tiltaket gjelder i utgangspunktet for 2020, og en eventuell videreføring vil bli vurdert i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2021.

 

Arbeidsgiveravgift

Forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) utsettes fra 15. juli til 15. oktober.

 

Utsettelsesrente

Regjeringen foreslår at utsettelsesrenten reduseres fra 9,5 til 6 prosent, og at det gis nye og mer fleksible bestemmelser om betalingsutsettelse. Dette foreslås for at bedrifter som får betalingsproblemer som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene fortsatt bør ha mulighet til å utsette innbetaling av skatter og avgifter.

Etter at budsjettet for 2020 ble lagt frem, har Stortinget allerede vedtatt en rekke endringer i skatte- og avgiftsopplegget som følge av virusutbruddet.

 

Opsjonsordning for små oppstartsselskap

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap forslås utvidet. Dagens vilkår om at personer som tildeles opsjoner under ordningen må være ansatt i selskapet etter 1. januar 2018, oppheves. Ordningen blir utvidet slik at selskap med høyere antall ansatte og større driftsinntekter/balansesum enn det som gjelder i dag, kan benytte ordningen. Nye grenser foreslås satt til henholdsvis maksimalt 25 ansatte og maksimalt 25 mill. kroner. Regjeringen foreslår at disse endringene gjøres varige. Endringene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Her kan du lese mer om ordningen.

 

Arbeidsliv

Regjeringen foreslår å forlenge permitterings- og dagpengeperioden ut oktober. Tidligere ble denne forlenget ut juni for arbeidsgivere som nærmet seg utløpet av perioden med fritak for lønnsplikt. Dermed slipper bedriftene å betale for permitteringene frem til november. Dette gjøres for å hindre at folk mister jobben sin.

  • Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober.

 

 

 

Nå skal forslagene vedtas i Stortinget. Regjeringen er nå en mindretallsregjering, etter at Fremskrittspartiet trakk seg fra regjeringen.

 


Del på facebook