Utsettelse av frist for årsregnsskap

Publisert: 15.05.2020

Foreslår å utsette fristen med to måneder.

Høringsforslaget kommer fra Finansdepartementet og Næringsdepartementet. Her er pressemeldingen fra departementene:

 

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

- Vi har fått innspill fra en rekke aktører som gir uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19. Regjeringen foreslår derfor å gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Nå foreslår regjeringen å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Lovforslaget ble sendt på høring i dag.

- Forslaget som nå er sendt på høring, vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen. Vi tar sikte på å fremme et lovforslag om utsettelse av fristene om kort tid, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår at lovforslaget ikke skal gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Høringsdokumentene finner dere her.

Tirsdag la regjeringen frem forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (Prop. 115 L (2019–2020)). Lovforslaget åpner blant annet for økt bruk av digitale møter. Det viderefører forskrifter til koronaloven og innebærer at unntakene skal gjelde frem til 31. oktober.

- Utsettelsen av fristene som foreslås i dag, kombinert med muligheten for digitale møter, vil lette bedriftenes hverdag i en vanskelig tid, sier næringsministeren.

 

 

 


Del på facebook