Utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift

Publisert: 15.06.2020

Abeidsgiveravgiften for 3. termin er utsatt.

Her er pressemeldingen fra Regjeringen:

Fastsatt av Finansdepartementet 12. juni 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 10-10, 11-7 og 15-4, lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) §§ 7 og 8 og lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven) § 2.

I

I forskrift 7. april 2020 nr.  764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt annet punktum skal lyde:

Arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 forfaller til betaling 15. oktober 2020. 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Betalingsutsettelse for skatt, avgift mv.

(1) Når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene, kan det gis utsettelse med betalingen. Betalingsutsettelse kan gis i perioden frem til 31. desember 2020 for krav omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1 og krav det kan gis betalingsutsettelse for etter SI-loven § 8, med unntak av

  1. forskuddstrekk og skattetrekk etter skattebetalingsloven §§ 5-4 og 5-4a, samt ansvarskrav etter skattebetalingsloven §§ 16-20 og 16-21,
  2. artistskatt etter artistskatteloven § 7,
  3. krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter skatteforvaltningsloven § 12-4,
  4. særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-40 første ledd,
  5. toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-41 første ledd,
  6. erstatningskrav etter skattebetalingsforskriften § 1-2-2, og
  7. erstatningskrav som kreves inn etter SI-loven § 1.

(2) Det kan settes ytterligere vilkår for å få innvilget en betalingsutsettelse etter første ledd.

(3) Avgjørelser etter denne paragraf treffes av den innkrevingsmyndighet i skatteetaten som Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan bestemme at skatteoppkrever skal utøve myndighet som er lagt til innkrevingsmyndighetene i skatteetaten etter denne paragraf.

(4) Avgjørelser etter paragrafen kan ikke påklages.

§ 7 skal lyde:

§ 7. Lavere forsinkelsesrentesats i perioden 10. juni til 31. desember 2020

     For krav som det kan gis betalingsutsettelse for etter § 6, og som får beregnet rente ved forsinket betaling etter skattebetalingsloven §11-1, SI-loven § 7 og forskrift om dokumentavgift § 1-2, skal rentesatsen være 6 pst fra 10. juni til 31. desember 2020.

 


Del på facebook