Fri for tilvenning i barnehage eller skole?

Publisert: 30.07.2020

Sommerferien går mot slutten for mange av oss, og hverdagen med skole og barnehage nærmer seg. Noen barn starter for første gang. Hvordan er rettighetene til foreldre som skal følge barna sine på skolen første skoledag eller på tilvenning i barnehagen?

Har dere tariffavtale? 

Fri for å følge barnet sitt på sin første skoledag eller tilvenning i barnehage er ikke en lovregulert permisjon. Dette er en permisjonsrettighet som er avtalt gjennom tariffavtaler. Alle tariffavtalene Økonomiforbundet har medlemmer tilknyttet på gir rettigheter til kort velferdspermisjon ved skolestart og tilvenning i barnehage.   

Ulike bestemmelser

De ulike tariffavtalene har litt ulike bestemmelser på dette området: 

Virke Funksjonæravtalen og Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP) har lik ordlyd når det gjelder korte velferdspermisjoner (bilag 3): 

Arbeidstakere har rett til inntil 3 dager permisjon når det er påkrevet å være tilstede ved tilvenning av barn i barnehage eller skole. Ved slik permisjon gjelder følgende: 

  • Arbeidstakeren har rett til ordinær lønn for inntil 2 dager per barn ved første skoleår og ved første gangs tilvenning i barnehage. 
  • For øvrig har arbeidstakeren rett til ordinær lønn for inntil 1 dag per barn per år. 

I praksis betyr dette at du har rett til lønnet permisjon inntil 2 dager ved skolestart og tilvenning i barnehage. Så har man rett til ytterligere en dag i løpet av året. Det kan avtales at denne legges til skolestart/tilvenning i barnehage ved behov. 

NHO Funksjonæravtalen omtaler korte velferdspermisjoner i bilag 9. Her gis det rett til permisjon for å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen. 

Kort velferdspermisjon defineres i denne avtalen som permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn. 

Det betyr at det i utgangspunktet gis rett til nødvendig tid, inntil en dag fri med lønn. Det er imidlertid mulig å søke arbeidsgiver om flere enkeltdager for eksempel i forbindelse med tilvenning i barnehage, som ofte går over flere dager. Det er heller ikke noe i veien for å avtale å dele opp slike dager i mindre deler, men dette må avtales i de enkelte tilfeller. 

Spekteravtalen (overenskomst del B) ligner veldig på NHO sin bestemmelse i ordlyden. Kort velferdspermisjon omtales i bilag 1. Det gis permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner på skolen. Kort velferdspermisjon defineres også i denne avtalen som permisjon for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn. 

Det betyr, som med avtalen med NHO, at man i utg.pkt. har rett til permisjon for nødvendig tid, inntil en dags varighet, med lønn i slike tilfeller. Det er imidlertid fullt mulig å søke om flere enkeltdager også her, eller avtale lokalt at dagen deles opp i mindre deler for en mer praktisk tilnærming. 

Ingen avtale? 

Hvis dere ikke har inngått tariffavtale på kontoret, kan det likevel tenkes at dere administrativt har bestemt ulike permisjonsrettigheter lokalt. Det er viktig å undersøke dette. 

 

Arbeidsgivers styringsrett

Dersom dere ikke har tariffavtale, og retten til velferdspermisjon heller ikke står nedskrevet i andre avtaler, personalhåndbøker m.m, vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme om en slik permisjon skal innvilges eller ikke. 

 


Del på facebook