Tidfesting og periodisering av tilskudd

Publisert: 01.02.2021

Mange spør om hvorledes kompensasjonstilskuddet regnskapsmessig skal
periodiseres og skattemessig tidfestes.

Regnskap

Regnskapsmessig regnes kompensasjonen som et offentlig tilskudd. Driftstilskudd resultatføres ifølge NRS 4.2.3 og sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven § 4-1 nr. 3 samtidig som den inntekten det skal øke eller den kostnaden den skal redusere. Dog følger det av NRS 4.2.3 at resultatføring av et tilskudd kan først skje når det er sannsynlig at betingelsen er eller vil bli oppfylt.  Siden Kompensasjonsordningen 2, med lov og forskrift først ble vedtatt hhv 18. og 21. desember 2020, kan det tilsi at tilskudd som gjelder denne ordningen, dvs. tilskudd fom. 1. september 2020 tidligst skal resultatføres i desember 2020.

 

Imidlertid står hovedregelen i NRS 4 om sammenstilling svært sterkt, og informasjonsverdien fra regnskapet ville også blitt vesentlig svekket om tilskuddet først skulle periodiseres til desember 2020. Av den grunn mener vi tilskudd etter kompensasjonsordningen skal periodiseres til den perioden tilskuddet er ment å dekke.

 

Skatt

Kompensasjonstilskuddet anses utvilsomt som skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1. Tidfestingen av skatteplikten følger de vanlige reglene om tidfesting, dvs. at realisasjonsprinsippet kommer til anvendelse, og tilskuddet tas skattemessig til inntekt på det tidspunktet man får en «ubetinget rett på ytelsen», jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum. Etter vår oppfatning anses man å få en ubetinget rett på kompensasjonen på tidspunktet tilskuddet innvilges (vedtakstidspunktet).

 

Forskjellen mellom de regnskaps- og skatterettslige reglene vil således etter vår oppfatning føre til at tilskudd for perioden september - desember 2020 regnskapsmessig periodiseres til perioden de er ment å dekke, men først skattemessig inntektsføres i inntektsåret 2021. Det blir derfor en midlertidig forskjell mellom regnskapet og skatteregnskapet.

 

Dette er en artikkel som er skrevet av Advokatfirmaet Strandenæs AS.


Del på facebook