Forslag om utsettelse

Publisert: 09.04.2021

Finansdepartementet har sendt forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. ut på høring. 

Målet er å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Høringsfristen er satt til 15.04.2021.

 

Hørinngsbrevet:

Finansdepartementet sender med dette forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på høring. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt innspill til høringsforslaget.  

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2021. Det samme gjelder fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.   

Det foreslås videre å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak med regnskapsplikt, med to måneder i 2021. Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021.

Forslagene om fristutsettelse gjelder ikke for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet eter finanstilsynsloven.  

Det foreslås at loven opphører å gjelde 10. november 2021.    

Høringsfristen er torsdag 15. april 2021 klokken 16.00. Høringsinnspill bes sendt postmottak@fin.dep.no, med kopi til pf@fin.dep.no. 

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater, medlemsorganisasjoner mv.


Del på facebook