Finanstilsynets rapport etter tilsyn

Publisert: 20.04.2021

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet 28 tilsyn, i hovedsak som digitale tilsynsmøter.

Tekst: Finanstilsynet

Grafikk: Finanstilsynet

Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere omfatter godkjenning av enkeltpersoner og foretak og registerføring og tilsyn med virksomheten. Tilsynet kontrollerer at regnskapsfører utfører arbeidet på en tilfredsstillende måte, i samsvar med lovgivningen og etter god regnskapsføringsskikk.

Utviklingstrekk

Regnskapsførerbransjen berøres sterkt av den teknologiske utviklingen og mulighetene dette åpner både for oppdragsgiverne og for regnskapsførerforetakene. Bransjen er preget av en todeling med 10 til 20 større selskaper og grupperinger og mange svært små virksomheter. Selv om det har vært en gradvis reduksjon av virksomhet i enkeltpersonforetak de siste årene, er det fortsatt relativt mange små enheter. Regnskapsførerselskaper eid av banker er i vekst og er aktive i markedet for regnskapsføringstjenester. Det er også en klar tendens til at regnskapsførerforetakene beveger seg fra ordinær regnskapsføring med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger til å bli en totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester. Regnskapsførerforetakenes virksomhet i 2020 var påvirket av koronapandemien direkte og indirekte gjennom kundene.

Tilsyn, overvåking og kontroll

Finanstilsynet kontrollerer at regnskapsførerselskaper og enkeltpersonforetak oppfyller kravene i regnskapsførerlovgivningen og god regnskapsføringsskikk. Tilsynet kontrollerer også at regnskapsføringen skjer etter kravene i regnskapsloven, bokføringsloven og skatte- og avgiftsregelverket. 

Signaler og tilsyn

Finanstilsynet gjennomfører tilsyn basert på innrapporteringer fra bransjeforeningene, politiet, Skatteetaten, bobestyrere og oppdragsgivere, samt medieomtale og andre kilder som kan tilsi mistanke om regelbrudd. I vurderingen av hvilke regnskapsførere som skal kontrolleres, legger Finanstilsynet vekt på om de er underlagt kvalitetskontroll av en bransjeforening. Finanstilsynet registrerte til sammen 150 innrapporteringer og andre signaler som kan indikere feil i oppdragsutførelsen hos regnskapsførere i 2020, sammenlignet med 187 i 2019.

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet 28 tilsyn, i hovedsak som digitale tilsynsmøter. Ikke alle tilsynssakene fra 2020 er ferdigbehandlet. I tillegg ble det gjennomført 15 dokumentbaserte tilsyn. Mange tilsyn blir avsluttet med kritiske merknader eller vedtak om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. Noen saker avsluttes før vedtak fattes fordi regnskapsføreren sier fra seg autorisasjonen. Flere tilsyn lar seg ikke gjennomføre til fastsatt tid på grunn av forhold hos regnskapsfører, for eksempel sykdom.

I tillegg ble det gjennomført elleve tematilsyn rettet mot regnskapsførerselskapenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynene var ikke avsluttet ved årsskiftet, men i flere av tilsynene ble det avdekket mangler ved regnskapsførerselskapenes gjennomføring av virksomhetsinnrettet risikovurdering og etablering av rutiner. Flere av tilsynene viste at det var svak etterlevelse av krav om risikoklassifisering av kundene, intern opplæring og identifisering av forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering. På bakgrunn av de foreløpige vurderingene av manglene som ble avdekket, har Finanstilsynet varslet mulig overtredelsesgebyr for flere av regnskapsførerselskapene som var del av tematilsynet.


Tilbakekall og suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører

 

2016

2017

2018

2019

2020

Tilbakekall – regnskapsførere

77

82

8

10

87

Tilbakekall – regnskapsførerselskaper

44

24

12

17

20

Suspensjon

0

4

0

0

1

Antall vedtak om tilbakekall er høyere de årene det blir gjennomført dokumentbasert tilsyn.

Dokumentbasert tilsyn

Finanstilsynet gjennomførte et bredt dokumentbasert tilsyn i oktober og november 2019. Det innebar at alle autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper måtte gi opplysninger om sin autorisasjon, virksomhet og yrkesutøvelse. Til sammen slettet over 450 regnskapsførere og regnskapsførerselskaper sin autorisasjon i forbindelse med tilsynet. Autorisasjonene til 60 regnskapsførere og tre regnskapsførerselskaper ble tilbakekalt. Oppfølging basert på tilsynsenhetenes svar, herunder kravet til etterutdanning, pågikk gjennom 2020. Finanstilsynet publiserte 29. mai 2020 en samlerapport som viser utviklingen i nøkkeltall for regnskapsførerbransjen.

 

Ulovlig regnskapsførervirksomhet

Når Finanstilsynet mottar signaler om ulovlig regnskapsførervirksomhet, blir de som tilbyr regnskapsførertjenester gjort oppmerksomme på autorisasjonsplikten og at virksomheten må opphøre. Videre oppfølging veies løpende mot behov for ressurser til annet tilsynsarbeid. I enkelte alvorlige tilfeller blir forholdet meldt til politiet. I 2020 ble to tilfeller av ulovlig virksomhet anmeldt av Finanstilsynet. Brukere av regnskapsførertjenester bør selv kontrollere at regnskapsføreren som benyttes, har autorisasjon og er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Forvaltning

Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper per 31.12.2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Godkjenninger
i 2020

Regnskapsførere

11 185

11 350

11 606

11 626

11 854

565

Regnskapsfører-selskaper

2 785

2 827

2 772

2 708

2 728

188

Særlige oppfølgingsområder

Kontroll med etterlevelsen av ulike lovkrav skjer løpende. Dette gjelder særlig kravet om at daglig leder i regnskapsførerselskaper skal være autorisert regnskapsfører. Finanstilsynet følger også opp regnskapsførere som ikke oppfyller lovbestemte minstekrav til etterutdanning.

Saker sendt til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførerselskaper

I 2020 sendte Finanstilsynet åtte klagesaker på regnskapsførerområdet til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker. Klagenemnden avgjorde ingen klagesaker i 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakekall og suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører

 

2016

2017

2018

2019

2020

Tilbakekall – regnskapsførere

77

82

8

10

87

Tilbakekall – regnskapsførerselskaper

44

24

12

17

20

Suspensjon

0

4

0

0

1

 

 

 

Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper per 31.12.2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Godkjenninger
i 2020

Regnskapsførere

11 185

11 350

11 606

11 626

11 854

565

Regnskapsfører-selskaper

2 785

2 827

2 772

2 708

2 728

188


Del på facebook