Informasjon fra revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11.05.2021

Det er kommet flere endringer i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her kan du se noen av de. 

Info fra regjeringen om permisjonsregelverket:

Arbeidsgiverperiode II utgår: Det var lagt opp til fem dagers lønnsplikt ved permitteringer som har vart mer enn 30 uker fra 1. juni, den såkalte arbeidsgiverperiode II. I lys av utviklingen i pandemien og smitteverntiltak, og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen at arbeidsgiverperiode II likevel ikke blir innført. Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Endring tilbake til maksimal periode 26 uker i løpet av 18 måneder for nye tilfeller: Arbeidsgivers fritaksperiode etter permitteringslønnsloven er nå 49 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Fritaksperioden er midlertidig forlenget til og med 30. september 2021 for alle tilfeller, og 18-månedersregelen gjelder ikke i denne perioden. Retten til dagpenger følger dette. Regjeringen har lagt til grunn at maksimal periode igjen blir 26 uker for nye permitteringer etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det. Med utsikt til gjenåpning og klar bedring i arbeidsmarkedet i 2. halvår, foreslår regjeringen å gå tilbake til 26 uker for nye tilfeller fra 1. juli.

Grensen på 26 uker telles innenfor en periode på 18 måneder. Slik regelen er, vil mange i noe tid framover ha brukt hele eller deler av retten til permittering gjennom 2020 og 2021, som følge av pandemien. For å sikre at permitteringsmuligheten blir reell når vi går over i en normalsituasjon, foreslår regjeringen å telle forbruket av de 26 ukene fra og med 1. juli i år, for nye tilfeller. Det vil si at permitteringsuker før 1. juli i år, ikke regnes med i 18-månedersperioden, for nye tilfeller. Se her forslaget her.

 

Info fra regjeringen om sykepenger:

Det er innført særskilte regler for sykepenger ved koronarelatert fravær med virkning ut juni 2021. Dette innebærer rett til sykepenger ved fravær på grunn av koronasmitte eller mistanke om slik sykdom, og redusert arbeidsgiverfinansiering for koronarelatert sykefravær fra 16 til 3 dager. Frilansere og selvstendige får også sykepenger fra dag 4.

Regjeringen foreslår å videreføre koronatiltakene til og med 30. september 2021. Merkostnadene av å videreføre tiltakene kan på svært usikkert grunnlag anslås til om lag 300 millioner kroner. Se hele forslaget her.

 

Info fra regjeringen om lavere MVA-sats:

Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige satsreduksjonen frem til og med 30. september 2021.

Se omtale i Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. kapittel 2.

 

Info fra regjeringen om utsatt innbetaling av skatt og avgift:

Regjeringen legger frem en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav som øker muligheten for flere til å håndtere utsatte beløp. Regjeringen foreslår at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder.

Se omtale i Prop. 194 LS (2020-2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.2.

 

På regjeringens nettsider er det laget en enkel oversikt over alle områdene som berøres i det reviderte budsjettet. Her er oversikten.


Del på facebook