Statsbudsjettet 2022

Publisert: 12.10.2021

Lavere trinnskatt og lavere skatt til unge, er blant forslagene.

Trinnskatt

Regjeringen foreslår å reduserer trinnskatten for trinn 1 og for trinn 2. Det foreslås også å innføre et jobbfradrag for de som er under 30 år. Lavere skatt til unge med lave lønninger vil særlig komme de med lave og middels inntekter til gode. Jobbfradraget kan redusere skatten med drøyt 5 000 kroner i året.

Øvrige forslag til skatte- og avgiftsendringer

 • Personfradraget og frikortgrensen lønnsjusteres.
 • Satsen i minstefradraget i lønn/trygd økes fra 46 til 48 pst.
 • Skattefritt minstenivå i pensjonsskatten justeres ved å øke minstefradraget i pensjon fra 37 til 40 pst.
 • Maksimal rabatt for aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet økes fra 25 til 30 pst.
 • Skattereglene for boligselskap som øker grensen for hvor mange boligenheter som kan leies ut innenfor en leie til eie-modell, endres.
 • Enkelte beløpsgrenser i skattesystemet holdes nominelt uendret. Det gjelder blant annet fagforeningsfradraget, den høye satsen i foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
 • Grunnrenteskatten for vannkraft endres for å håndtere samvirkning med selskapsskatten.
 • Det innføres en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh. Avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
 • Flypassasjeravgiften gjeninnføres.
 • Det innføres redusert CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen med 20 pst. av ordinær avgift. Det tas sikte på å innføre full avgift fra 2026.
 • Satsen i veibruksavgiften på mineralolje økes og satsen i veibruksavgiften på biodiesel reduseres, slik at satsene blir like.
 • CO2-avgift på naturgass som slippes ut til luft i petroleumsvirksomheten økes til det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser.
 • CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten økes med 15 pst. utover prisjustering.
 • CO2-avgiften på mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart økes til samme nivå som CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten.
 • Det innføres avgift på forbrenning av avfall med en sats tilsvarende 25 pst. av det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser.
 • Unntaket fra merverdiavgift for naprapater og osteopater forlenges til 1. juli 2022.
 • Overprisingen på rettsområdet under Justis- og beredskapsdepartementet reduseres med 101,7 mill. kroner i 2022.
 • Gebyret for teoriprøven for personkjøretøy under Statens vegvesen reduseres fra 680 kroner til 350 kroner.
 • Sektoravgiften under Finanstilsynet økes med 20 mill. kroner.
 • Sektoravgiften under Justervesenet reduseres med 20 mill. kroner.
 • Sektoravgiften under Petroleumstilsynet økes med 17 mill. kroner.

Ser mer om statsbudsjettet på regjeringens sider.

Kilde. regjeringen.no


Del på facebook