Tematilsyn om hvitvasking

Publisert: 25.01.2022

Regnskapsførere og revisorer har stort forbedringspotensialet.

 

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn som er rettet mot regnskapsførerforetaks- og revisjonsforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven. Tilsynet ble gjennomført i 2020 og 2021. Det ble foretatt stedlig tilsyn. I alt ble 121 oppdrag gått nøyere etter i sømmene. De fleste oppdragene var revisjonsoppdrag og regnskapsføringsoppdrag, men det var også enkelte rådgivningsoppdrag

 

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynet er at oppmerksomheten rettet mot hvitvasking og terrorfinansiering som et samfunnsmessig problem, har økt. Regnskapsførerforetak og revisjonsforetak tilbyr tjenester som gjør dem godt egnet til å forebygge og avdekke slik virksomhet, og er derfor underlagt hvitvaskingsloven.

 

Funn

Ingen av  foretakene hadde dokumentert en virksomhetsinnrettet risikovurdering som oppfylte lovkravet fullt ut. Resultatet av tematilsynet viser blant annet følgende:

 - Vurdering av kundegrupper: 4 foretak manglet en beskrivelse og vurdering av hvitvaskingsrisikoen knyttet til egne kunder og kundegrupper. 18 foretak hadde en mangelfull beskrivelse og vurdering.

 - Risikoen knyttet til terrorfinansiering: 21 foretak hadde ikke dokumentert en vurdering av risikoen for terrorfinansiering. 1 foretak hadde mangelfull beskrivelse og vurdering av det samme.

- Samlet risikovurdering: 7 foretak manglet en samlet risikovurdering basert på truslene og sårbarhetene som var identifisert. 14 foretak hadde mangelfull risikovurdering.

- Risikoreduserende tiltak: 7 foretak hadde ikke beskrevet hvilke tiltak som skulle iverksettes for å redusere risikoen for å bli brukt som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering. 11 foretak hadde mangelfull beskrivelse av slike tiltak.

 - Fastsettelse av risikovurderingen: 11 foretak hadde ikke dokumentert at den virksomhetsinnrettede risikovurderingen var vedtatt i foretakets øverste ledelse.

 

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven i oppdragsutførelsen Finanstilsynets kontroll av de 121 oppdragene viste gjennomgående svakheter i utføringen av oppdrag, blant annet på følgende sentrale områder:

- Risikoklassifisering: 50 oppdrag var ikke risikoklassifisert i henhold til hvitvaskingsloven. I 65 oppdrag manglet det forklaring på hvorfor risikoen var satt til "lav", eller hvorfor den ikke var satt til "høy" der kunden var i en risikobransje, eller det var andre forhold hos kunden som kunne tilsi at forsterkede kundetiltak var nødvendig.

Finanstilsynets konklusjon

Finanstilsynet skriver i rapporten at Et overordnet inntrykk fra tematilsynet er at svak oppmerksomhet i ledelsen i foretakene har gjort at arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering ikke er tilstrekkelig integrert i foretakenes risikostyring og kontrollstruktur. Inntrykket underbygges av svak kunnskap om hvordan hvitvasking og terrorfinansiering skjer, manglende eller mangelfulle rutiner, og en oppfatning hos foretakene om at egne kunder ikke er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Her kan du lese hele rapporten.


Del på facebook