Statsbudsjettet

Publisert: 06.10.2022

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Budsjettet er omfattende og består av tildels store endringer på flere områder.

Vi tar for oss noen av hovedtrekkene i budsjettet her.

Personskatt

Regjeringen prioriterer skattelettelser til grupper med inntekt under 750 000 kroner, gjennom brede lettelser i inntektsskatten fra lave inntektsnivåer. Personfradraget foreslås økt med 14 850 kroner, en økning på drøyt 25 prosent fra 2022.

Trygdeavgiften på lønn/trygd og næringsinntekter reduseres. 
Omfordelingen i skattesystemet styrkes også ved at utbytteskatten foreslås økt.

Næringsliv

Som varslet 28. september foreslår regjeringen derfor å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 
23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh. 
Innføring av grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft fra 2023. 
Disse forslagene innebærer kontantstrømskatt med en effektiv sats på 40 prosent
Regjeringen foreslår også å øke den effektive grunnrente­skattesatsen på vannkraft fra 37 til 45 prosent fra 2022.
Det foreslås å innføre ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner i 2023. 

Personfradraget

Økes fra 58 250 kroner til 73 100 kroner.

Reisefradraget

 • Kilometersatsen økes fra 1,65 til 1,70 kroner
 • Bunnfradraget øker fra 14 000 til 14 400 kroner

Større endringer i skatte- og avgiftssystemet

 • Elbiler likebehandles med andre biler i firmabilbeskatningen.
 • Det innføres full omregistreringsavgift for elbiler.
 • Fagforeningsfradraget økes til 7 700 kroner.
 • Fradragsretten og den skattefrie dekningen av kost for pendlere på brakker utvides.
 • Minstefradraget forenkles.
 • Enkelte satser og beløpsgrenser i inntektsskatten videreføres nominelt.
 • Bunnfradrag for dødsbo i formuesskatten utvides. 
 • Bunnfradraget i formuesskatten videreføres nominelt.
 • Praksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket lovfestes.
 • Reglene for eiendomsskatt under kraftlinjer endres.
 • Det innføres generell merverdiavgiftsplikt på salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet.
 • Gebyrinntektene under Justervesenet reduseres.
 • Sektoravgiftene under Finanstilsynet økes.
 • Gebyret for førerkort reduseres.
 • Fiskeflåtens fritak for kontrollavgift for båter under 15 meter videreføres.
 • Det innføres pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone.

Endret tidfestingstidspunkt for merverdiavgift med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Finansdepartementet har samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet sendt på høring et forslag om å endre tidspunktet for tidfesting av merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Merverdiavgiften tidfestes i den termin faktura utstedes. Det er uten betydning for tidfestingen om fakturaen faktisk blir betalt. Forslaget innebærer at omtvistede krav som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter kan utsettes til tvisten er avklart eller kravet er betalt. Etter forslaget skal et krav anses som omtvistet når det etter en objektiv vurdering er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget.

Kilde: regjeringen.no


Del på facebook