Energitilskuddsordningen for næringslivet

Publisert: 01.12.2022

Ordningen er todelt og gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak. Fristen for å søke er satt til søndag 11. desember, så med denne korte fristen er det viktig å være klar. Tilskuddsperioden i energitilskuddsordningen er for perioden 1. oktober 2022 til 31. desember 2022. 

Praktisk om støtteordningen og krav til signering

Ordningen administreres av Enova og dreier seg om tiltak som i tillegg til økonomisk støtteordning for fjerde kvartal 2022 også gir støtte til fremtidige konkrete energisparetiltak. 

Dette kan være ulike tiltak som eksempelvis:

  • Solcellepaneler 
  • Varmepumper 
  • Etterisolering
  • Bytte til LED-lys 

Vilkår for å kunne søke:

  • Kostnaden til strøm eller fjernvarme må utgjøre minst 3 % av foretakets omsetning for første halvår 2022. Beløpene er eks. MVA.
  • Kapitalavkastning eller ekstraordinær inntekt som salg av fast eiendom, skal ikke være med i beregnet omsetning.
  • Boligselskaper, jordbruksforetak/veksthus/jordvanningslag, frivillige lag og organisasjoner og andre som allerede har andre strømstøtteordninger, er ikke omfattet av denne ordningen.
  • Skatter og avgifter som har forfalt før 15/11, må være betalt.
  • Det kan ikke utbetales utbytte t.o.m. 31.12.2023

Det må fylles ut et eget skjema for energikartlegging som viser hvilke energikilder foretaket benytter, energimengden og kostnaden fordelt på energikildene. Energibruken skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser. Dette for en bevisstgjøring av forbruket. Videre kan en velge ut minst tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken, av ei liste på 15 ulike tiltak. Det stilles små krav til tiltak, men en kan her trenge råd og kostnadsoverslag fra fagfolk innen bygg, elektro m.m.

Tilskuddet utgjør 25 % av strømkostnaden for 4. kvartal over 70 øre, men 45 % hvis en har plan om gjennomføring av minst ett energitiltak. En får videre da tilskudd på 50 % av budsjetterte investeringskostnader for energitiltak, som bedriften har forpliktet seg til å gjennomføre. Kostanden til investeringen må være påløpt etter 1/10-22, og investeringskostnaden må minst være på 50.000 kr, og bli gjennomført innen 2 år etter tilsagnsdato. Legg inn et tilstrekkelig beløp.

Søknaden må være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører via Altinn, og en får dekket 80 % av denne kostnaden opp til 5.000 kr. En finner nyttig informasjon under Energitilskuddsordningen, og her starter en også søknadsskjemaet, som senere finnes i Altinn.

Tilskudd til energitiltak er det aller mest lønnsomme av ordningen. Enova mener å betale ut ren strømstøtte før jul, mens eventuelle tiltak må være sluttført, før utbetaling! Ordningen er veldig god for de som vurderer konkrete investeringstiltak og derfor vel verdt innsatsen med å sette seg inn i ordningen i så henseende.

Regjeringen har signalisert fastprisavtaler på strøm for bedriftsmarkedet etter nyttår. Det er snakk om fast volum, flatt over året, med 2-7 års bindingstid, og spotpris på det overskytende. Men dette er ikke klart enda, så det gjenstår å se om strømstøtten derfor blir forlenget etter nyttår. Det anbefales at det lages særskilte oppdragsbekreftelser med hver kunde som regulerer forhold som varighet, frister, avtalt oppdrag, kundens plikter om opplysninger knyttet til oppdraget og timepris. 

Erfaringen så langt fra regnskapsførers side er at det kan være noen problemer med signeringen. Det anbefales da å sjekke rettigheter til å signere dette, det kan være at det ikke er tildelt den enkelte regnskapsfører, men ligge på foretaksnivå. Dette kunne ikke Enova svare på, så om dette skulle forekomme bør daglig leder sjekke dette ut.


Regjeringens pressemelding finner du her

 

 


Del på facebook