Innstramming ved selvforskyldt arbeidsledighet

Publisert: 05.02.2016

Forlenget ventetid på dagpenger og tidsbegrenset bortfall av dagpenger er nå tolv uker første gang den arbeidsledige selv er skyld i ledigheten. Endringen trådte i kraft fra 1. januar. Fram til nyttår var denne åtte uker.

Hvis dette skjer flere ganger i løpet av 12 måneder, må du som arbeidssøker klare deg uten dagpenger i seks måneder. Dette er også utvidelse i forhold til tidligere. Ventetiden regnes fra det tidspunktet du søker om dagpenger.


Hvis arbeidstaker kan bebreides
Det har ikke skjedd noen endringer i hva det er som gir grunnlag for denne forlengede ventetiden etter folketrygdloven. Eksempler kan være når man selv sier opp jobben sin, at man blir avskjediget eller blir sagt opp på grunn av forhold man kan bebreides for. Det kan også gjelder hvis man er arbeidsledig og uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om arbeid.


Bakgrunn
Da regjeringen la fram statsbudsjettet foreslo de å innføre strengere sanksjoner ved selvforskyldt arbeidsledighet. Regjeringen mener det er rimelig at personer som sier opp jobben sin eller takker nei til arbeid eller tiltak, skal bære en stor del av den økonomiske risikoen ved dette selv. Regjeringen foreslo derfor forlenget ventetid og økt tidsbegrenset bortfall av dagpenger ved selvforskyldt ledighet, og beregnet at dette vil føre til en innsparing i folketrygden på 236 millioner kroner i 2016.
Forslaget ble vedtatt i Stortinget før jul, og med virkning fra 1. januar har altså den perioden du som arbeidssøker må gå uten dagpenger når du selv er skyld i arbeidsledigheten er økt. 


Dagpenger i ferien
En annen endring fra 1. januar for mottakere av dagpenger, er at hvis du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan man ta ferie med dagpenger. Feriefraværet må meldes inn via meldekortet.


Kilde: Compendiapersonal.no, regjeringen.no

 

blakk1


Del på facebook