Nytt familiemedlem på vei?

Publisert: 07.03.2016

Hva har far eller medforelder rett på når det kommer et nytt familiemedlem, enten det kommer i form av en baby, et fosterbarn eller et adoptivbarn?


Med en liten baby på vei, er det fint å kunne være hjemme så mye som mulig for begge foreldrene. Men hva har far eller medforelder rett på når det kommer et nytt familiemedlem, enten det kommer i form av en baby, et fosterbarn eller et adoptivbarn?

Arbeidsmiljølovens § 12-3 (1) gir faren rett til to ukers permisjon for å bistå mor i forbindelse med fødsel. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Bestemmelsen om omsorgspermisjon er til for å sikre at arbeidstakeren kan delta i omsorgen i barnets første levetid, og er altså en annen permisjon enn foreldrepermisjonen.

I tillegg er det slik at adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen til barnet overtas § 12-3 (2). Loven likestiller fosterforeldre og adoptivforeldre med biologiske foreldre. Retten til omsorgspermisjon gjelder den av foreldrene som ikke tar ut foreldrepermisjon ved omsorgsovertakelsen, slik at begge foreldrene kan være hjemme sammen med barnet. Rettighetene gjelder ikke hvis barnet er over 15 eller ved stebarnsadopsjon.

I svært mange tilfeller det er stor forskjell på å lene seg på Arbeidsmiljøloven eller å ha en tariffavtale på kontoret å vise til. Det er også tilfelle når det gjelder omsorgspermisjon. Omsorgspermisjonen man har rett til etter Arbeidsmiljølovens §12-3 gir nemlig ingen rett til stønad fra folketrygden.

I Økonomiforbundet har vi medlemmer på fire tariffavtaler. Disse avtalene har litt ulike bestemmelser omkring omsorgspermisjonen. Noen har flere begrensninger enn andre. Felles for dem alle er likevel at man som arbeidstaker har rett på lønn under omsorgspermisjon.

I NHO Funksjonæravtalen § 12.2 Ytelser under omsorgspermisjon heter det: «Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med arbeidsmiljølovens §12-3.»

I Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale § 10 og Virke Funksjonæravtalen § 8: Disse avtalene gir også rett til lønnet omsorgspermisjon for far/medforelder ved permisjon i hht AML §12-3. Her settes det imidlertid et kriterie om at arbeidstaker skal ha vært ansatt i minst ett år. I tillegg settes det begrensninger ved at lønnsgrunnlaget ikke kan være høyere enn 6 G ved beregning av lønn i omsorgspermisjonstiden.

Spekter/Bondelagets B-del gir også far /medforelder rett til permisjon med lønn oppad begrenset til to uker. Også her settes også en begrensning ved at det ved beregning av lønn sees bort i fra lønnsgrunnlag som overstiger 6 G.

I tillegg har de kontorene som har inngått særavtaler etter mal fra Økonomiforbundet/Negotia i en bestemmelse om dette i særavtalen sin. Kontor uten tariffavtale bør undersøke om lønn under omsorgspermisjon kan være regulert hos dere på andre måter, for eksempel gjennom en personalhåndbok.

baby2

 


Del på facebook