Lovverk

- relevante lover

Flere lover har relevans for ditt arbeidsforhold. I tillegg kan det på din arbeidsplass være inngått tariffavtale, særavtale og andre avtaler, gjeldende instrukser, reglement, personalhåndbok og selvfølgelig din egen arbeidsavtale.

 

 Arbeidsmiljøloven

- Denne loven er en vernelov og beskriver arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og ansvar. Den gir blant annet bestemmelser knyttet til sikkerhet, arbeidstid, permisjoner, ansettelser og oppsigelser.

 

 Ferieloven

- Denne loven skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Her finner du blant annet bestemmelser om hvor mye ferie du har krav på, når du har krav på ferie og hva du har krav på i feriepenger.

 

 Folketrygdloven

- Lovens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

 

 Personopplysningloven

- Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

- Likestillingsloven, og de tre diskrimineringslovene ble 1. jan 2018 samlet i en lov. Formålet med denne loven er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.


Del på facebook