Hvordan kreve tariffavtale

Et av de viktigste verktøyene du har som kontortillitsvalgt er tariffavtalen. Så snart dere har valgt en kontortillitsvalgt kan dere begynne å jobbe for å få på plass en tariffavtale på kontoret hvis dere ønsker det.

Er bedriften du jobber i medlem i en arbeidsgiverforening?

Hovedavtalene har bestemmelser om hvor mange organiserte det må være for å kunne kreve en tariffavtale. I Hovedavtalen i NHO kreves det at YS/Negotia må organisere minst 10 % av arbeidstakerne i bedriften innenfor tariffområdet. Det vil si at Økonomiforbundet må organisere minst 10 % av de ansatte på regnskapskontoret. Hovedavtalen i Virke har tilsvarende bestemmelser. I bedrifter med mindre enn 25 ansatte gjelder ikke ovenstående, men vil som hovedregel følges.Hovedavtalen i Spekter har litt andre bestemmelser knyttet til å kreve tariffavtale. Her kreves det at minst 3 medlemmer er organisert i virksomheten for å kreve forhandlinger om B-del (lokal tariffavtale i Spekter-området).

Hvis du ønsker at det skal forhandles om tariffavtale i din bedrift kan du fylle ut skjema for å kreve tariffavtale og sende det til Økonomiforbundet. Det er Negotia som forhandler fram tariffavtale for Økonomiforbundets medlemmer.

Arbeidsgiver er ikke medlem i en arbeidsgiverorganisasjon 

Her er retten til å fremsette krav om tariffavtale hjemlet i Arbeidstvistloven. Arbeidstvistloven inneholder regler om tariffavtalers form og innhold, adgangen til å benytte arbeidskamp, forhandlinger og mekling i forbindelse med at man krever tariffavtale. Arbeidstvistloven gjelder uavhengig av om arbeidsgiver er organisert i en arbeidsgiverforening.

I virksomheter hvor arbeidsgiver ikke er organisert gjelder ikke 10 % regelen som Hovedavtalen avtalefester. I Økonomiforbundet pleier vi å si at rundt 50% av de ansatte bør være organisert hvis man skal fremme krav om tariffavtale i bedrifter der arbeidsgiver ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.


Del på facebook