Tariffavtalenes oppbygning

Som tillitsvalgt er du en representant for dine medlemmer. For å kunne ivareta dine medlemmers interesser har du en del verktøy som hjelper deg til å utføre vervet på en best mulig måte.

Tariffavtalen er et viktig verktøy for deg som tillitsvalgt. Tariffavtalen er delt i to deler. Den kan også bestå av en tredje del, særavtalen.

Hovedavtalen

Hovedavtalen betegnes ofte som arbeidslivets grunnlov.  Hovedavtalen gir regler for samarbeid på arbeidsplassen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. Formålet med hovedavtalen er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Eksempler på bestemmelser i hovedavtalen er organisasjonsfriheten, informasjonsplikt, samarbeid på arbeidsplassen, medbestemmelse og streikerett.

Overenskomsten

Overenskomsten inneholder konkrete bestemmelser som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i arbeidsforholdet. Dette gjelder for eksempel arbeidstid, overtidsgodtgjørelse, prosedyre for lønnsforhandlinger, endring av stilling, kompetanseutvikling, korte velferdspermisjoner mm.

Særavtalen

Noen tariffavtaler er rammeavtaler. Dette vil si at man bør utfylle disse med særavtaler. Særavtaler er skriftlige avtaler mellom de tillitsvalgte og bedriftsledelsen om lønns- og arbeidsvilkår som er tilpasset den enkelte bedrift. Bestemmelsene i særavtalen kan ikke gi medlemmene dårligere rettigheter enn det som følger av overenskomsten.  Hovedavtalen har regler for endring og oppsigelse av slike avtaler. Hovedregelen er at en slik særavtale binder partene inntil den ved skriftlig oppsigelse er brakt til utløp. Det forutsettes at partene har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted.

Har dere ikke særavtale på kontoret? 

Økonomiforbundet/Negotia har utviklet maler til særavtaler til tariffavtalene med Virke og NHO. Disse malene kan brukes som et utgangspunkt for å lage særavtale på det enkelte kontor. Disse malene og annet interessant stoff finner du ved å logge deg inn nederst på siden for skjema og maler


Del på facebook